A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Załatw sprawę w urzędzie Komunikacja Prawo jazdy 8. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą zgodnego z konwencją o ruchu drogowym

8. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą zgodnego z konwencją o ruchu drogowym

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 45
fax 61 286 67 31 
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek wypełniony i własnoręcznie podpisany wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W przypadku załatwienia sprawy przez osobę trzecią wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. nr konta 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Wydanie prawa jazdy.
O terminie odbioru prawa jazdy wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Prawo jazdy odbiera się w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach urzędowania Wydziału.
Do odbioru prawa jazdy konieczne jest posiadanie:
 • dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemców oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy
 • zagraniczne prawo jazdy do zwrotu.
 
Potrzebne dokumenty:
 • wypełniony wniosek - do pobrania (oryginalny wniosek dostępny na miejscu w Wydziale, w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować dwustronnie na karcie formatu A4 w układzie poziomym);
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (zdjęcie jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego  dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy;
 • dowód uiszczenia opłaty.
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemców oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
 • oryginał prawa jazdy.
 
Opłaty:
 • opłata za wydanie prawa jazdy        100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                            0,50 zł
 
Opłatę za wymianę prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.
Opłaty można dokonać:
 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w kasie urzędu,
 • karta płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu,
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu.
 
Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 2 tygodni.
Informację, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:
Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość sms.
 
Dodatkowe informacje:
Uwaga: podpis składany na wniosku - w ramce obok zdjęcia - nie może wykraczać poza ramkę ani dotykać jej krawędzi. 
 
Prawo jazdy kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 15 lat - okres może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego.
Prawo jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 5 lat nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, zostaje ono uwzględnione w wydawanym prawie jazdy.
 
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681 ze zmianami).
 
baner300x250