A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Załatw sprawę w urzędzie Komunikacja Prawo jazdy 5. Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności uzyskanego uprawnienia

5. Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności uzyskanego uprawnienia

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 45
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wymianę prawa jazdy wypełniony i własnoręcznie podpisany wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
W przypadku załatwienia sprawy przez osobę trzecią wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.
 
Wniosek można również złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

W przypadku złożenia wniosku droga elektroniczną, do odbioru prawa jazdy należy dostarczyć do urzędu:
 • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (przy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E).
 
Wydanie prawa jazdy.
O terminie odbioru prawa jazdy wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Prawo jazdy odbiera się w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach urzędowania Wydziału. Do odbioru prawa jazdy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy.
 
Potrzebne dokumenty:
 • wypełniony wniosek - do pobrania (oryginalny wniosek dostępny na miejscu w Wydziale, w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować dwustronnie na karcie formatu A4 w układzie poziomym);
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (zdjęcie jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (przy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • orzeczenia psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (przy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • kserokopia prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty.
 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego;
 • oryginał prawa jazdy.
 
Opłaty:
 • opłata za wymianę prawa jazdy          100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                              0,50 zł
 
Opłatę za wymianę prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.
 
Opłaty można dokonać:
 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w kasie urzędu,
 • karta płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu,
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu
 
Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 2 tygodni    
Informację, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:
Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość sms.
 
Dodatkowe informacje:
Uwaga: podpis składany na wniosku - w ramce obok zdjęcia - nie może wykraczać poza ramkę ani dotykać jej krawędzi.
 
Prawo jazdy kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 15 lat - okres może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego.
Prawo jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 5 lat nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami (tj. przed 19 stycznia 2013r.), których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym są ważne bezterminowo. Jednak dokument prawa jazdy jest ważny nie więcej niż 15 lat.
           
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach praw jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681 ze zmianami).

 

baner300x250