Wyszukiwarka:

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej  

na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy  

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
w Środzie Wielkopolskiej  

1. Nazwa jednostki:
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
1) Główny Księgowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,
2) liczba stanowisk pracy - 1 etat,
3) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku
6)    spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości 
- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej  6 - letnią praktykę w księgowości - jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
2) znajomość przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela,
3) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,
5) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
6) znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
7) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
8) umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność,
9) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
1) prowadzenia rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostek,
3) dokonywanie wstępnej  kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek,
4) opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
6) archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej,
7) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
8) sporządzanie bilansów, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
9)   prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
10) nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
11) prowadzenie  rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
12) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
13) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych należą do kompetencji głównego księgowego.

6. Informacja o warunkach pracy:
1) praca stojąco-siedząca,
2) praca na pierwszym piętrze, bez dostępu do windy,
3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

7. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie:
a) dokumentów poświadczających wykształcenie,
b) świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
c) dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,
d) dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów
4) oświadczenia o:
a) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  skarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,

9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej,  ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, (Sekretariat  Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej) lub przesłać pocztą na adres Związku, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej"  

Termin składania dokumentów - do dnia 26 września 2018 r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu, czyli do dnia 26 września 2018 roku do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2018 roku o godz. 10.00. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.  

10.Informacje dodatkowe.
1) Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie o terminie testu i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.
2) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
3) Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Hauke - Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej, tel. 61/285 26 60, e-mail: a.hauke@sejmiksredzki.pl
4) Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Środzie Wielkopolskiej w zakładce „Związek Powiatowo-Gminny „Sejmik  Średzki" w Środzie Wielkopolskiej (http://bip.powiatsredzki.pl/bip/zwizek-powiatowo-gminny-sejmik-redzki/praca-w-zwizku.html) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5
5) Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, życiorys i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)". Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.  


/-/ Agnieszka Hauke
Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
w Środzie Wielkopolskiej

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Hauke
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11/09/2018 09:45:02)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (11/09/2018 09:45:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/09/2018 09:45:02)
Lista wiadomości