Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LV/414/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LV/414/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.              

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2046 ze zmianami ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. W uchwale Nr XLIV/297/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/336/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr LIII /380/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017r. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.              

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik      


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr LV/414/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku  

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.              

Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 listopada 2017r. przekazał powiatowi  średzkiemu informację  o  zwiększeniu  wysokości środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  o kwotę 199,00zł. W związku z powyższym  zachodzi konieczność dokonania zmian  w podziale środków PFRON zgodnie z załącznikiem do przedmiotowej uchwały.            
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.            
W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/12/2017 10:30:18)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/12/2017 10:30:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/12/2017 10:31:53)
Lista wiadomości