Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 2017 r. poz. 6720

Uchwała Nr LIII/382/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 października 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.  

           Na podstawie 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017  r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1.3 Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia we wszystkich dyscyplinach uznanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako dyscyplinę olimpijską oraz w dyscyplinach nieolimpijskich."  

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom za zajęcie:
a) od I do VIII miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, bądź w zawodach tożsamych w randze jeśli nie organizuje się takich zawodów dla danej kategorii wiekowej,
b) od I do III miejsca na Mistrzostwach Polski, bądź w zawodach tożsamych w randze jeśli nie organizuje się takich zawodów dla danej kategorii wiekowej.  

3) w  § 2 dodaje się ust.  3 w brzmieniu: „§ 2.3  Zapisy ust. 1 odnoszą się odpowiednio do § 7."  

4) § 7 otrzymuje brzmienie:  
7.1 Wysokość nagrody dla trenera, którego zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich wynosi :
a) na Mistrzostwach Polski:
- za I miejsce - 1000 zł brutto,
- za II miejsce - 900 zł brutto,
- za III miejsce - 800 zł brutto,
b) na Mistrzostwach Europy :
- za I miejsce - 1250 zł brutto,
- za II miejsce - 1100 zł brutto,
- za III miejsce - 1000 zł brutto,
- za IV miejsce - 900 zł brutto,
- za V miejsce - 800 zł brutto,
- za VI miejsce - 700 zł brutto,
- za VII miejsce  - 600 zł brutto,
- za VIII miejsce - 500 zł brutto,
c) na Mistrzostwach Świata :
- za I miejsce - 1500 zł brutto,
- za II miejsce - 1400 zł brutto,
- za III miejsce - 1300 zł brutto,
- za IV miejsce - 1200 zł brutto,
- za V miejsce - 1100 zł brutto,
- za VI miejsce - 1000 zł brutto,
- za VII miejsce  - 900 zł brutto,
- za VIII miejsce - 800 zł brutto,
d) na Igrzyskach Olimpijskich:
- za I miejsce - 2500 zł brutto,
- za II miejsce - 2200 zł brutto,
- za III miejsce - 2000 zł brutto,
- za IV miejsce - 1800 zł brutto,
- za V miejsce - 1500 zł brutto,
- za VI miejsce - 1300 zł brutto,
- za VII miejsce  - 1100 zł brutto,
- za VIII miejsce - 1000 zł brutto,
2. Wysokość nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wynik na Mistrzostwach Polski wynosi:
a) za I miejsce : - dyscypliny olimpijskie - 2500 zł brutto, - dyscypliny nieolimpijskie - 400 zł brutto,
b) za II miejsce : - dyscypliny olimpijskie - 2000 zł brutto, - dyscypliny nieolimpijskie - 350 zł brutto,
c) za III miejsce : - dyscypliny olimpijskie - 1500 zł brutto, - dyscypliny nieolimpijskie - 300 zł brutto,
3. Wysokość nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wynik na Mistrzostwach Europy wynosi:
 • za I miejsce :
- dyscypliny olimpijskie - 3500 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie - 700 zł brutto,
 • za II miejsce :
- dyscypliny olimpijskie - 3000 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie - 650 zł brutto,
 • za III miejsce :
- dyscypliny olimpijskie - 2500 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie -  600 zł brutto,
 • za IV miejsce :
- dyscypliny olimpijskie - 2000 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie - 550 zł brutto,
 • za V miejsce:
 - dyscypliny olimpijskie - 1750 zł brutto,
 - dyscypliny nieolimpijskie - 500 zł brutto,
 • za VI miejsce:
- dyscypliny olimpijskie - 1500 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie - 450 zł brutto,
 • za VII miejsce:
- dyscypliny olimpijskie - 1200 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie -  400 zł brutto,
 • za VIII miejsce:
- dyscypliny olimpijskie - 1000 zł brutto,
- dyscypliny nieolimpijskie - 350 zł brutto,
4. Wysokość nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wynik na Mistrzostwach Świata wynosi :
a) za I miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 4500 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 900 zł brutto,
b) za II miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 4000 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 850 zł brutto,
c) za III miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 3500 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 800 zł brutto,
d) za IV miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 3000 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 750 zł brutto,
e) za V miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 2500 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 700 zł brutto,
f) za VI miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 2000 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie -  650 zł brutto,
g) za VII miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 1800 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 600 zł brutto,
h) za VIII miejsce:
 • dyscypliny olimpijskie - 1600 zł brutto,
 • dyscypliny nieolimpijskie - 550 zł brutto,
5. Wysokość nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wynik na Igrzyskach Olimpijskich wynosi:
a) za I miejsce - 6500 zł brutto,
b) za II miejsce - 6000 zł brutto,
c) za III miejsce - 5500 zł brutto,
d) za IV miejsce - 5000 zł brutto,
e) za V miejsce - 4500 zł brutto,
f) za VI miejsce - 4000 zł brutto,
g) za VII miejsce - 3500 zł brutto,
h) za VIII miejsce - 3000 zł brutto." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik          
                             

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/382/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 października 2017roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.  

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Jednocześnie zgodnie z ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień   i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla danej społeczności lokalnej. Zmiany w uchwale dokonuje się z uwagi na doprecyzowanie zapisów pierwotnej uchwały w odniesieniu do kategorii wiekowych, w których brak jest organizowanych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (27/10/2017 10:32:19)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (27/10/2017 10:32:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/10/2018 07:27:17)
Lista wiadomości