Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LII/362/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2017 r. poz. 6049


Uchwała Nr LII/362/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r.  poz. 814 - ze zmianami), art. 31 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 656 - ze zmianami) oraz Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. (MP z 2017 r. poz. 769),  Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.
Ustala się wysokość opłat w 2018 roku za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka podobnie działającego do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego w zależności od jego rodzaju:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego     -           56,- zł,
2) poduszkowca                                        -         107,- zł,
3) statku o długości kadłuba do 10 m           -        129,- zł,
4) statku o długości kadłuba do 20 m           -        160,- zł,
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m   -         212,- zł.  

§ 2. Ustala się wysokość opłat w 2018 roku za przechowywanie za każdą dobę statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadku określonym w § 1 w zależności od jego rodzaju:
1) roweru wodnego lub skutera wodnego     -           19,- zł,
2) poduszkowca                                       -           35,- zł,
3) statku o długości kadłuba do 10 m         -           56,- zł,
4) statku o długości kadłuba do 20 m         -         107,- zł,
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m -         160,- zł.              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.              

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.    


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik
                         

Uzasadnienie
do Uchwały LII/362/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 września 2017 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.
             

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Minister  Rozwoju i Finansów w swoim obwieszczeniu z dnia 20 lipca 2017 r. określił maksymalną wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r. Wysokość opłat w uchwale przyjęto w maksymalnej wysokości aby w możliwym najwyższym stopniu pokryły koszty związane usunięciem i przechowywaniem sprzętu pływającego.            
Podjęcie uchwały jest konieczne celem wypełnienia obowiązku ustawowego.   
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/09/2017 13:50:12)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/09/2017 13:50:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/09/2017 10:57:02)
Lista wiadomości