Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LI/358/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 września 2017 r. pod poz. 5750


Uchwała Nr LI/358/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
             

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr XL/274/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLI/278/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 marca 2017 roku, uchwałą nr XLIV/303/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 roku, uchwałą  nr 389/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 7/580/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 398/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr XLV/313/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 408/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2017 roku, uchwałą nr XLVI/324/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLVII/330/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLVIII/343/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLIX/345/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 roku,  uchwałą nr L/348/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 roku, uchwałą 452/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, uchwałą 453/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu
o kwotę 644.991,-
do kwoty 67.387.294,31,-  

- zwiększa się
dochody bieżące
o kwotę 644.991,-
do kwoty 44.645.354,31,-  

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 18.225,-
do kwoty 6.941.139,39,-
     

3. w § 1 ust. 2 pkt 8)
zwiększa się
plan dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę 53.959,-
do kwoty 796.392,21,-
 

4. w § 1 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę 470.000,-
do kwoty 1.020.000,-
 

5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 644.991,-
do kwoty 73.230.265,90,-
 

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 974.191,-
do kwoty 45.168.735,19,-
 

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 329.200,-
do kwoty 28.061.530,71 ,-  

6. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się
wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 18.225,-
do kwoty 6.941.139,39,-
 

7. w § 2 ust. 2 pkt 8)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań jst
o kwotę 53.959,-
do kwoty 958.542,64,-
           

8. w § 2 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 470.000,-
do kwoty 1.020.000,-  

9. w § 2 ust. 4 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.  

10. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.846.288,12 zł, w tym:
- dotacje celowe - 8.776.288,12,
- dotacje podmiotowe - 70.000zł,
zgodnie z załącznikami Nr 14-19 oraz nr 26-27,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.331.525 zł, w tym:
- dotacje celowe - 1.446.024zł,
- dotacje podmiotowe - 885.501,
zgodnie z załącznikami Nr 20-24 oraz załącznik nr 28."  

11. w § 7 dokonuje się zwiększenia rezerwy:
określonej w pkt 1)
o kwotę 114.896,50,-
po dokonaniu zwiększenia kwota rezerwy wynosi 265.617,50,-  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 12a, 12b, 14, 16, 20, 25a, 25b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b.  

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                    


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik  


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr LI/358/2017
 Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku    

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 644.991 zł.  
Powyższa kwota jest wynikiem:  
1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach: - 70005 zwiększenie o kwotę 12.100 zł z przeznaczeniem m.in. na koszty sądowe oraz sporządzenie operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. - 75411 zwiększenie o kwotę 6.125 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby oraz za nadgodziny. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.234.2017.4 z dnia 08.08.2017 r. oraz znak FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23.08.2017 r.
2. zwiększenia planu dochodów o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w rozdziale 80120 o kwotę 29.079 zł  w związku z przystąpieniem przez Liceum Ogólnokształcące do realizacji projektu ERASMUS +  „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych". Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS + i zostaną przekazane w ramach umowy finansowej nr 2017-1-PL01-KA101-035939, zawartej na lata 2017-2018.
3. zwiększenia planu dochodów o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w rozdziale 80130 o kwotę 24.880 zł  w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Rolniczych do realizacji projektu ERASMUS + „Nauczyciel otwarty na świat". Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS + i zostaną przekazane w ramach umowy finansowej nr 2017-1-PL01-KA101-035698, zawartej na lata 2017-2018.
4. ujęcia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 520.000 zł (rozdział 80130) z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z edukacją w Zespole Szkół Rolniczych. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Środa Wielkopolska przygotowaną na sesję Rady Miejskiej w dniu 31.08.2017r.
5. zwiększenia o kwotę 110.800 zł środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27.07.2017 r.
6. zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 50.000 zł (rozdział 85406) w związku z finansowaniem programu „Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim" ze środków własnych. Plan dotacji zmniejszono na podstawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Środa Wielkopolska przygotowaną na sesję Rady Miejskiej w dniu 31.08.2017r.
7. Dokonania zmian w planie dochodów w:  
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zmniejszenie o kwotę 13.243 zł (rozdział 85508) w związku z ustaniem porozumień w sprawie przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie z uwagi na zmianę sytuacji wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych. Powyższa kwota jest wynikiem: - zmniejszenia o kwotę 7.740 zł - dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Poznańskim w dniu 7 marca 2013 r., - zmniejszenia o kwotę 5.503 zł - dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Otwockim w dniu 4 czerwca 2012 r.
2. Zwiększenie o kwotę 5.250 zł (rozdział 85218) w związku z zawarciem umów w sprawie odbycia staży w ramach projektu „SOS dla potrzebujących wsparcia - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu średzkiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy „SOS" w Środzie Wielkopolskiej.  

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 644.991 zł. Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w:  
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie w rozdziale 85218 o kwotę 4.379 zł (§ 4010), 764 zł (§ 4110) oraz 107 zł (§ 4120) z przeznaczeniem na dokonanie wypłaty dodatków wraz z pochodnymi dla opiekunów stażystów.
2. Zmniejszenie o kwotę 13.243 zł w rozdziale 85508 w związku z ustaniem porozumień w sprawie przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowywanie z uwagi na zmianę sytuacji wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych. Powyższa kwota jest wynikiem: - zmniejszenia o kwotę 7.740 zł - dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Poznańskim w dniu 7 marca 2013 r., -  zmniejszenia o kwotę 5.503 zł - dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Otwockim w dniu 4 czerwca 2012 r.  

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zwiększenie w rozdziale 85333 o kwotę 94.500 zł (§ 4010) oraz 16.300 zł (§ 4110) z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
1. zwiększenia o kwotę 29.079 zł (rozdział 80120) w związku z przystąpieniem do realizacji projektu ERASMUS + „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych". Wydatek finansowany ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS +. Program realizowany w Liceum Ogólnokształcącym.
2. Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80120 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
1. Zwiększenia o kwotę 24.880 zł (rozdział 80130) w związku z przystąpieniem do realizacji projektu ERAZMUS + 1 „Nauczyciel otwarty na świat". Wydatek finansowany ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS + 1. Program realizowany w Zespole Szkół Rolniczych.
2. Zmiana źródła finansowania wydatków ze środków własnych na finansowanie z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących w §4010 w kwocie 520.000 zł.  

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. zwiększenia planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75411 o kwotę 6.125 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby oraz za nadgodziny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
2. przeniesień wydatków między paragrafami w rozdziale 75411 w celu wypłaty nadgodziny za I półrocze 2017 roku,  

PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 85404 z przeznaczeniem na poniesienie kosztów w związku z zawarciem umowy z osobą prowadzącą działalność oraz w rozdziale 85406 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na poniesienie wyższych wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń przejętych po zlikwidowanej bibliotece, na zakup artykułów papierniczych do realizacji powiatowego programu - Doradztwo oraz na zakup nowego testu psychologicznego.  
STAROSTWIE POWIATOWYM
:  
W planie wydatków bieżących dokonuje się:
1. ujęcia pomocy finansowej z budżetu powiatu w kwocie 6.240 zł (rozdział 60004 § 2710) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
2. zwiększenia o kwotę 135.000 zł (rozdział 60014 § 2310) planu dotacji celowych z budżetu powiatu dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gmin Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl,
3. zwiększenia o kwotę 12.100 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na poniesienie  kosztów sądowych oraz sporządzenie operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania nieruchomości przejmowanych pod budowę dróg publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
4. przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 70005 w związku z koniecznością ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu Średzkiego działek przeznaczonych pod drogi powiatowe,
5. przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75702 z przeznaczeniem na zapłatę kosztów prowizji od zaciągniętego kredytu w banku PKO BP SA,
6. zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 114.896,50 zł. Po dokonaniu zwiększenia kwota rezerwy ogólnej wynosi 265.617,50 zł, co stanowi 0,36% wydatków budżetu. Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
7. zwiększenia o kwotę 439.395,50 zł (rozdział 80110 § 2310) planu dotacji celowych z budżetu powiatu dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem Gimnazjum nr 3 w Środzie Wlkp.,
8. zmniejszenia o kwotę 70.800 zł (rozdział 80130) oraz 51.272 zł (rozdział 80151) planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
9. zwiększenia o kwotę 8.000 zł (§ 4210) oraz 39.500 zł (§ 4300) w rozdziale 92601 w związku z organizacją mitynigu lekkoatletycznego z okazji otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Środzie Wielkopolskiej,
10. zwiększenia o kwocie 170.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych,
11. zwiększenia o kwotę 3.240 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników turnieju piłki ręcznej,
12. zwiększenia o kwotę 5.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją zawodów sportowych. 

W planie wydatków majątkowych dokonuje się:
1. zwiększenia o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3718P na odcinku ul. Brodowska w Środzie Wlkp. - Kijewo" (rozdział 60014),
2. wykreślenia zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3720P na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 11"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł (rozdział 60014),
3. zmniejszenia o kwotę 1.700 zł wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy zatok postojowych w Środzie Wlkp." (rozdział 60014),
4. zmniejszenia o kwotę 75.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy" (rozdział 60014),
5. zmniejszenia o kwotę 11.400 zł wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo - Kościelne" (rozdział 60014),
6. zmniejszenia o kwotę 7.000 zł wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu" (rozdział 60014),
7. zmniejszenia o kwotę 45.000 zł wydatków na zadanie pn. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Brodowskiej z ul. Niedziałkowskiego oraz ul. Brodowskiej z ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. na skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej nr 3719P" (rozdział 60014),
8. zmniejszenia o kwotę 8.500 zł wydatków na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3720P - ul. Kórnicka w Środzie Wlkp." (rozdział 60014),
9. zmniejszenia o kwotę 1.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl na odcinku Słupia Wielka - Annopole" (rozdział 60014),
10. zmniejszenia o kwotę 100.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla" (rozdział 60014),
11. zmniejszenia o kwotę 4.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3669 Połażejewo - Szlachcin na odcinku Połażejewo - Rumiejki" (rozdział 60014),
12. zmniejszenia o kwotę 4.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3670P Szlachcin - Brodowo na odcinku Nietrzanowo - Brodowo" (rozdział 60014),
13. zmniejszenia o kwotę 75.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3675P Zaniemyśl - Borowo na odcinku Czarnotki - Młodzikówko" (rozdział 60014),
14. zmniejszenia o kwotę 9.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3729P Dominowo - Dębicz na odcinku Dębiczek - Dębicz" (rozdział 60014),
15. zmniejszenia o kwotę 13.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3768P na odcinku Ulejno - Tadeuszewo" (rozdział 60014),
16. ujęcia wydatków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa odcinku ul. Poselskiej w Środzie Wlkp. w ciągu drogi powiatowej nr 3724P" (rozdział 60014),
17. zmniejszenia o kwotę 35.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Zielniki" (rozdział 60016),
18. zmniejszenia o kwotę 2.700 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Marianowo Brodowskie do granicy gminy w kierunku na Murzynowo Leśne" (rozdział 60016),
19. zmiany nazwy zadania „Budowa ul. Krauthofera w Kórniku - Bninie" na „Budowa chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie",
20. zmniejszenia o kwotę 300 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku garażowego przy ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp." (rozdział 70005),
21. zmniejszenia o kwotę 100.000 zł wydatków na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp." (rozdział 75020),
22. zwiększenia o kwotę 150.000 zł na zadanie dotyczące „zakupu nieruchomości pod inwestycje".


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/09/2017 15:47:26)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/09/2017 08:00:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (12/09/2017 12:10:31)
Lista wiadomości