Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr LI/361/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr LI/361/2017 

Rady Powiatu Średzkiego 
z
dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr: 3796 i 3783.
   

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 2147 z późn. zm.), § 3 pkt 1 i 3 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XIX/115/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:   

§ 1. Postanawia przeznaczyć do sprzedaży niezabudowane działki położone w Środzie Wielkopolskiej, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:
  • nr 3803 o powierzchni 0,4092 ha,
  • udział wynoszący 1071/10000 w działce nr 3783 o powierzchni 0,1609 ha,
  • udział wynoszący 1071/10000 w działce nr 3796 o powierzchni 0,5838 ha.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.    

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                                    


Uzasadnienie
do Uchwały Nr  LI/361/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr: 3796 i 3783.                

Powiat Średzki jest właścicielem działek nr: 3803, 3796 i 3783 położonych w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowana nieruchomościami z zasobu powiatowego, zbycie nieruchomości przez Powiat może nastąpić jeżeli zbywana nieruchomość nie służy realizacji zadań własnych Powiatu oraz po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przeznaczenia jej do sprzedaży. Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są: - działka nr 3803 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, - działka nr 3796 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg wewnętrznych; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych, - działka nr 3783 - tereny dróg wewnętrznych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe działki nie służą realizacji zadań własnych Powiatu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/09/2017 11:04:24)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/09/2017 11:04:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/09/2017 11:04:24)
Lista wiadomości