Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr L/349/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lipca 2017 r.

Uchwała Nr L/349/2017

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 lipca 2017 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.
 

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:               

§ 1.
 W uchwale Nr XLIX/346/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych, dokonuje się następujących zmian:  
1) W §1 ust. 1 po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) Modernizacji drogi gminnej Marianowo Brodowskie do granicy gminy w kierunku na Murzynowo Leśne".
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana w 2017 roku z budżetu Powiatu w wysokości nie wyższej niż 662.000 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), z następującym podziałem tej kwoty na zadania określone w ust. 1:
1) Modernizacja dróg na Os. Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej        - 150.000 zł,
2) Modernizacja dróg w rejonie ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej       - 150.000 zł,
3) Modernizacja drogi w miejscowości Annopole                                             - 74.000 zł,
4) Modernizacja drogi w miejscowości Zielniki                                                - 40.000 zł,
5) Modernizacja drogi w miejscowości Dębicz                                                 - 93.000 zł,
6) Modernizacja drogi w Miejscowości Jarosławiec                                          - 30.000 zł.
7) Modernizacji drogi gminnej Marianowo Brodowskie do granicy gminy w kierunku na Murzynowo Leśne  - 125.000 zł."    

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                        

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/349/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lipca 2017 roku  

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.
             

Konieczność zmiany uchwały Nr XLIX/346/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych wynika z treści wniosku Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, w którym zawarta była prośba o udzielenie Gminie pomocy rzeczowej na realizację zadania „Modernizacji drogi gminnej Marianowo Brodowskie do granicy gminy w kierunku na Murzynowo Leśne" w kwocie 125.000 zł oraz dokonanie zwiększenia pomocy rzeczowej na zadaniu  „Modernizacja drogi w miejscowości Dębicz" o kwotę 53.000 i zmniejszenie środków pomocy na zadaniu „Modernizacja drogi w miejscowości Annopole" o kwotę 16.000 zł. Wprowadzona zmiana powoduje zwiększenie kwoty udzielonej pomocy rzeczowej z kwoty 500.000 zł na kwotę 662.000 złotych. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (01/08/2017 11:06:35)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (01/08/2017 11:06:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/08/2017 11:06:35)
Lista wiadomości