Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r.
Zmiany:

Uchwała Nr XLIX/346/2017
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 12 lipca 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela Gminie Środa Wielkopolska pomocy rzeczowej polegającej na modernizacji następujących dróg gminnych:
 1. Modernizacja dróg na Os. Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej,
 2. Modernizacja dróg w rejonie ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej,
 3. Modernizacja drogi w miejscowości Annopole,
 4. Modernizacja drogi w miejscowości Zielniki,
 5. Modernizacja drogi w miejscowości Dębicz,
 6. Modernizacja drogi w Miejscowości Jarosławiec.

2Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana w 2017 roku z budżetu Powiatu w wysokości nie wyższej niż 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych), z następującym podziałem tej kwoty na zadania określone w ust. 1:
 1. Modernizacja dróg na Os. Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej - 150.000 zł,
 2. Modernizacja dróg w rejonie ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej - 150.000 zł,
 3. Modernizacja drogi w miejscowości Annopole - 90.000 zł,
 4. Modernizacja drogi w miejscowości Zielniki - 40.000 zł,
 5. Modernizacja drogi w miejscowości Dębicz - 40.000 zł,
 6. Modernizacja drogi w Miejscowości Jarosławiec - 30.000 zł.
3Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Środa Wielkopolska. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Jadwiga Wieland
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/346/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.

Pismem z dnia 11 lipca 2017 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z prośbą o udzielenie Gminie pomocy rzeczowej na modernizację dróg gminnych objętych niniejszą uchwałą. Z uwagi na to, że wykonanie modernizacji dróg w istotny sposób poprawi ich stan techniczny i wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego - zasadne jest udzielenie ww. pomocy rzeczowej. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym, które umożliwiają udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą - podjęcie niniejszej uchwały jest także prawnie uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jadwiga Wieland
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (13/07/2017 20:39:39)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (13/07/2017 20:40:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/12/2017 12:33:30)
Lista wiadomości