Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLVIII/343/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 lipca 2017 r. pod poz. 4943

Uchwała Nr XLVIII/343/2017
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 czerwca 2017 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
             

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr XL/274/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLI/278/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 marca 2017 roku, uchwałą nr XLIV/303/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 roku, uchwałą  nr 389/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 7/580/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 398/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr XLV/313/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 408/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2017 roku, uchwałą nr XLVI/324/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XLVII/330/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 429/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 5.528.542,-
do kwoty 65.357.779,21,-
 

- zwiększa się
dochody bieżące
o kwotę 715.542,-
do kwoty 42.615.939,21,-
 

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 4.813.000,-
do kwoty 22.741.840,-
 

2. w § 1 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 4.896,-
do kwoty 193.273,-
     

3. w § 1 ust. 2 pkt 7)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 245.000,-
do kwoty 3.647.917,-
 

4. w § 1 ust. 2 pkt 10)
zwiększa się
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 500.000,-
do kwoty
550.000,-  

5. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu
w wysokości 9.600,-
zgodnie z załącznikiem nr 30a"    

6. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 5.528.542,-
do kwoty  71.200.750,80,-
 

- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę 534.048,-
do kwoty 44.096.427,80,-
 

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 6.062.590,-
do kwoty  27.104.323,-
 

7. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust. 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.  

8. w § 2 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się
wydatki finansowane z dotacji celowych  na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 4.896,-
do kwoty 193.273,-
       

9. w § 2 ust. 2 pkt 7)
zwiększa się
wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 245.000,-
do kwoty 3.647.917,-
 

10. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 8) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 12b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.  

11. w § 2 ust. 2 pkt 9) zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 87.000,- do kwoty 444.000,-  

12. w § 2 ust. 2 pkt 10) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 500.000,- do kwoty 550.000,-  

13. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 12) w brzmieniu: wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 9.600,- zgodnie z załącznikiem nr 30b"  

14. w § 2 ust. 4 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.  

15. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1. Łączną kwotę planowanych przychodów - 10.138.914
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów - 4.295.942,41 zł" Deficyt budżetu w kwocie 5.842.971,59 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

16. § 4 otrzymuje brzmienie:  „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.472.344,91 zł, w tym:
- dotacje celowe - 8.402.344,91,
- dotacje podmiotowe - 70.000zł,
zgodnie z załącznikami Nr 14-19 oraz nr 26-27,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.283.597 zł, w tym:
- dotacje celowe - 1.276.024zł,
- dotacje podmiotowe - 1.007.573,
zgodnie z załącznikami Nr 20-24 oraz załącznik nr 28."  

17. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3.000.000 zł,
2. limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.104.057,59 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.595.942,41 zł,
3. sumę 3.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
4. łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 2.700.000 zł.
5. łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym w kwocie 4.335.000 zł."  


§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5b, 9a, 9b, 11a, 11b, 12b, 13b, 14, 16, 20, 25a, 25b, 30a, 30b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 9a, 10, 11, 12, 13a, 13b, 14a, 14b.  


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                          


Przewodniczący Rady
/-/Ewa Kusik                                     


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr XLVIII/343/2017 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 czerwca 2017 roku   
 
I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.528.542 zł.  
Powyższa kwota jest wynikiem:  
1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w rozdziale 80120 o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 08.06.2017r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego.
2. Ujęcia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Środa Wielkopolska o kwotę 245.000 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie pn. „Modernizacja ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla w zakresie rozbudowy chodnika", pomoc finansowa w kwocie 120.000 zł (rozdział 60014),
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w zakresie budowy chodnika w Kijewie", pomoc finansowa w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014),
- zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3673P w miejscowości Trzebisławki", pomoc finansowa w kwocie 70.000 zł (rozdział 60014), - zadanie pn. „Doposażenie boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej o urządzenia siłowni zewnętrznej", pomoc finansowa w kwocie 15.000 zł (rozdział 80120). Środki wprowadzono do budżetu powiatu zgodnie z uchwałą nr XLIX/785/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22.06.2017r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego oraz Liceum Ogólnokształcącego.
3. Ujęcia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 500.000 zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z edukacją w Liceum Ogólnokształcącym. Środki wprowadzono do budżetu powiatu zgodnie z uchwałą nr XLIX/812/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22.06.2017r.  
4. Dokonania zmian w planie dochodów w:
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY ROZDZINIE

Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 o kwotę 4.896 zł w związku z zabezpieczeniem przez Powiat Śremski środków finansowanych na świadczenia wiążące się z Porozumieniem zawartym w dniu 08.10.2014r. pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Śremskim w sprawie umieszczenia dziecka i wydatków na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.720 zł (rozdział 85508) w związku z wpływami z gmin i powiatów z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym zawodowych, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa kwota jest wynikiem: - zwiększenia wpływów z Miasta Poznań w kwocie 54.711 zł, Powiatu Wschowskiego w kwocie 11.024 zł w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego; - zmniejszenia wpływów z Powiatu Wałeckiego w kwocie 18.829 zł, Gminy Zaniemyśl w kwocie 8.248 zł, Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 7.938 zł w związku z opuszczeniem przez dzieci pogotowia rodzinnego oraz uwzględnieniem aktualnej liczby przebywających dzieci i planowanego pobytu w rodzinach zastępczych.
PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.636 zł (rozdział 85510) w związku z wpływami z gmin Powiatu Średzkiego na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Placówce zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwiększenie kwoty dochodów adekwatne jest do liczby dzieci pochodzących z terenów gmin Powiatu Średzkiego i aktualnie planowanego okresu ich przebywania w tut. Placówce, w tym: z Gminy Środa Wielkopolska w kwocie 15.781 zł, z Gminy Zaniemyśl w kwocie 19.234 zł, z Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 3.621 zł.  
ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
Zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.690 zł (rozdział 80130) w związku z dobrą realizacją planu dochodów.  
STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 4.568.000 zł (rozdział 70005) w związku z planowaną sprzedażą działek spółce Środa XXI Sp. z o.o. oraz innym podmiotom.
2. Zwiększenia o kwotę 7.000 zł (rozdział 75618) w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli zakładano wpływów należnych powiatowi z tytułu opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, zgodnie z art. 141 ust 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
3. Zwiększenia o kwotę 80.000 zł (rozdział 90095) w związku z planowanymi wpływami od mieszkańców Powiatu Średzkiego związanymi z realizacją zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego".  

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.528.542 zł. Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach: 
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W planie wydatków dokonuje się:
1) zwiększenia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.896 zł (rozdział 85508) w związku z Porozumieniem zawartym w dniu 8.10.2014r. pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Śremskim w sprawie umieszczenia dziecka i wydatków na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej. Kwota zwiększenia wiąże się z wydłużeniem okresu przebywania w dotychczasowej rodzinie zastępczej wychowanka, który osiągnął pełnoletność i uczy się, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2) zwiększenia o kwotę 16.320 zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją pieczy zastępczej. Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia planu o kwotę 30.720 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów oraz zmniejszeniem
w kwocie 14.400 zł w związku z przesunięciem środków na wydatki w rozdziale 85321.
3) zwiększenia w kwocie 14.400 zł (rozdział 85321) z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat Średzki tj. orzekanie o niepełnosprawności. Przyznana dotacja celowa na 2017 rok jest niewystarczająca, w związku z tym dofinansowanie działalności nastąpi ze środków własnych powiatu.  
POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO

Przeniesienia wydatków między paragrafami:
1) w ramach wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdział 71015), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do przewidywanego wykonania wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi, zużyciem energii elektrycznej, wody, odprowadzaniem ścieków oraz na szkolenie pracownika tut. Inspektoratu.
2) w ramach wydatków finansowanych ze środków własnych (rozdział 71015) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz należności z tyt. umowy zlecenia związanej z obsługą księgową tut. Inspektoratu.
PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.636 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup odzieży, podręczników szkolnych, materiałów do prowadzenia zajęć dla wychowanków oraz paliwa do samochodu służbowego; pokrycie kosztów zużycia gazu, energii elektrycznej oraz wody; szkolenie kadry w zakresie kompetencji wychowawczych oraz szkoleń informatycznych; wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie Placówki.
KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75411 z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy pełniących zastępstwo w trakcie zwolnień lekarskich.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Zwiększenia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 9.600 zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Wydatek związany jest z przystąpieniem do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększenia w kwocie 500.000 zł (rozdział 80120) wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań w Liceum Ogólnokształcącym, Zmniejszenia w kwocie 500.000 zł (rozdział 80120) wydatków na realizację zadań własnych. Przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80120 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup biletów dla nauczyciela w związku z  wyjazdem do Słowenii dot. projektu unijnego „Social Media in Formal Education". Ujęcia wydatków na zadanie inwestycyjne w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej o urządzenia siłowni zewnętrznej", wydatek finansowany z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska.  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 wynikających z ustalenia nowej kwoty subwencji oświatowej naliczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2017 rok oraz z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON za lata 2014/2015 i odsetek od tych zobowiązań.
ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 wynikających z ustalenia nowej kwoty subwencji oświatowej oraz z przeznaczeniem na wypłatę odpraw likwidacyjnych dla nauczycieli i remont klasopracowni w związku z zainstalowaniem nowego sprzętu.
STAROSTWIE POWIATOWYM
W planie wydatków bieżących dokonuje się:

1) ujęcia pomocy finansowej z budżetu powiatu w kwocie 19.000 zł (rozdział 60004 § 2710) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
2) zwiększenia o kwotę 120.000 zł (rozdział 60014 § 2310) planu dotacji celowych z budżetu powiatu dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gmin Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl,
3) zwiększenia o kwotę 2.300 zł (rozdział 70005 § 2950) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu podatku VAT z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Skarbu Państwa do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
4) zwiększenia o kwotę 3.700 zł (rozdział 70005 § 4300) z przeznaczeniem na zwiększenie środków niezbędnych na zakup usług pozostałych,
5) zwiększenia o kwotę 100.000 zł (rozdział 75020 § 4210) z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań Powiatu oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i bieżące utrzymanie drugiego samochodu służbowego,
6) zwiększenia o kwotę 94.000 zł (rozdział 75020 § 4300) z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań Powiatu,
7) zwiększenia o kwotę 4.000 zł (rozdział 75020 § 4430) z przeznaczeniem na konieczność poniesienia kosztów dot. opłat od apelacji w sprawach prowadzonych przez radców prawnych na rzecz Powiatu Średzkiego,
8) zwiększenia o kwotę 40.000 zł (rozdział 75075) z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych zadań promocyjnych,
9) przeniesienia wydatków przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących między rozdziałami 75495 i 75412 w ramach działu 754 oraz zmniejszenia kwoty tej dotacji o 10.400 zł,
10) zmniejszenia o kwotę 2.500 zł (rozdział 75495) wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszony plan wydatków zostanie przeznaczony na zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
11) zmniejszenia o kwotę 1.005.000 zł (rozdział 75704) wydatków stanowiących w roku bieżącym poręczenie dla obligacji emitowanych przez spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. 27 czerwca br. Spółka dokonała wykupu obligacji na kwotę 1.005.150,68 zł.
12)  zwiększenie w kwocie 7.000 zł (rozdział 90008) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup bażantów - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie średzkim",
13)  przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 90095 z przeznaczeniem na wynajem pomieszczenia w związku z organizacją spotkania dla mieszkańców powiatu średzkiego nt. dofinansowania instalacji fotowoltaicznych,
14)  zwiększenia w kwocie 10.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

W planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne dokonuje się:
1. zwiększenia w kwocie 81.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w zakresie budowy chodnika na odcinku od Dominowa do Orzeszkowa",
2. zwiększenia w kwocie 7.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3739P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11",
3. zwiększenia w kwocie 16.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu",
4. zwiększenia w kwocie 46.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz - Środa Wlkp.",
5. zwiększenia w kwocie 16.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl na odcinku Słupia Wielka - Annopole",
6. zwiększenia w kwocie 84.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Lipowa i ul. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedmiotowego zadania na „Przebudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego, Lipowej i Inwalidów Wojennych w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3719P",
7. ujęcia wydatków w kwocie 30.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wiaduktu nad torami PKP w rejonie ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej",
8. ujęcia wydatków w kwocie 140.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie zespołu reklam podświetlanych nad Jeziorem Średzkim na odcinku północno-zachodnim od Mącznik do Janowa",
9. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2481P Kromolice - Jarosławiec na odcinku Januszewo - Jarosławiec",
10. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2907P Kozubiec - Mieszków w m. Dębno",
11. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla w m. Giecz",
12. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3663P Giecz - Kopaszyce na odcinku Orzeszkowo - Rusibórz",
13. ujęcia wydatków w kwocie 113.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P na odcinku Dominowo - Orzeszkowo",
14. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3669P Połażejewo - Szlachcin na odcinku Połażejewo - Rumiejki",
15. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3670P Szlachcin - Brodowo na odcinku Nietrzanowo - Brodowo",
16. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl na odcinku Annopole - Śnieciska",
17. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3675P Zaniemyśl - Borowo na odcinku Czarnotki - Młodzikówko",
18. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3729P Dominowo - Dębicz na odcinku Dębiczek - Dębicz",
19. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P Pławce - Chłapowo na odcinku Zdziechowice - Borzejewo",
20. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin na odcinku Młodzikowo - Sulęcin",
21. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3739P Nowe Miasto nad Wartą - Wolica Kozia, na odcinku ul. Żerkowska - Wolica Kozia",
22. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu",
23. ujęcia wydatków w kwocie 113.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3744P Kruczyn - Brzostów na odcinku Kruczyn - Skoraczew",
24. ujęcia wydatków w kwocie 100.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3767P Janowo - Dębiczek na odcinku Janowo - Mączniki",
25. ujęcia wydatków w kwocie 150.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3768P na odcinku Ulejno - Tadeuszewo",
26. ujęcia wydatków w kwocie 113.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3773P na odcinku droga krajowa nr 11 - Trzebisławki",
27. ujęcia wydatków w kwocie 113.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P Mchy - Chwalęcin na odcinku Kruczyn - Chwalęcin",
28. ujęcia wydatków w kwocie 120.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla w zakresie rozbudowy chodnika", wydatek finansowany z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska,
29. ujęcia wydatków w kwocie 40.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w zakresie budowy chodnika w Kijewie", wydatek finansowany z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska,
30. ujęcia wydatków w kwocie 70.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3673P w miejscowości Trzebisławki", wydatek finansowany z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska,
31. ujęcia wydatków w kwocie 88.290 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kosynierów 46 w Środzie Wielkopolskiej",
32. zmniejszenia w kwocie 17.300 zł (rozdział 70005) wydatków na zadanie pn. „Modernizacja budynku garażowego przy ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej",
33. zwiększenia w kwocie 62.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie instalacji sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego",
34. ujęcia wydatków w kwocie 80.000 zł (rozdział 90095) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego".  
Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą:
1. ujęcia wydatków w kwocie 13.100 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na realizację zadania zakup kserokopiarki i macierzy dysków,
2. ujęcia wydatków w kwocie 19.500 zł (rozdział 75495) na zadanie dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.    
W planie dotacji celowych na pomoc finansową przekazanych Gminie Środa Wielkopolska na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ujmuję się kwotę 500.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1" (rozdział 80110).   W planie wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000.000 zł (rozdział 85195) wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.   W załączniku nr 13b do uchwały budżetowej - „Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup bażantów - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie średzkim". Zadanie jest zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/07/2017 16:11:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/07/2017 20:41:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (10/07/2017 08:58:15)
Lista wiadomości