Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLV/308/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XLV/308/2017

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.              

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1.
 Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.              

§ 2.
 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok, w  wysokości 9.300,- zł.              

§ 3.
 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Nowe Miasto nad Wartą.              

§ 4.
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                            


Uzasadnienie 
do Uchwały XLV/308/2017
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 26 kwietnia 2017 roku    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział  w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej.
               

Pomoc finansowa o której mowa w uchwale, dotyczy przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym dopuszczają możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą.            
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/05/2017 13:48:26)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/05/2017 13:49:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/05/2017 13:48:26)
Lista wiadomości