Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLIV/294 2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 kwietnia 2017 r. pod poz. 2754


Uchwała Nr XLIV/294 2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2017 roku  

w sprawie ustanowienia „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży".
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 90t  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:               

§ 1. 
Ustanawia się „Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży", dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.              

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXVII/128/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.              

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  


Przewodniczący Rady                                                                                                             
/-/ Ewa Kusik                                      


Załącznik do uchwały:
  • Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - do pobrania (plik doc).


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/294/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2017 roku  

w sprawie ustanowienia „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży".
 

Zgodnie z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Niniejsza uchwała ma na celu określenie norm prawnych dla przyznawanych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalno-naukowym. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/03/2017 15:26:29)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (31/03/2017 07:46:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/04/2017 13:24:15)
Lista wiadomości