Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r.

Zmiany:


Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2017 r. pod poz. 2525

 

Uchwała Nr XLIV/293/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.              

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1, art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz art. 90 ust. 4 i ust 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm. ) Rada Powiatu Średzkiego uchwała, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (tj. Dz. U.. z 2016, poz. 1943 ze zm.)
2) ustawie o finansach publicznych- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm. ),
3) najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć powiat ustalony z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji, o której mowa  w art. 78a ust. 17 ustawy na zasadach określonych w art. 78a ust. 7 i 8 ustawy,
4) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących, obliczoną zgodnie z art. 78b ust. 3 ustawy,
5) statystycznej liczbie uczniów - należy przez to rozumieć liczbę uczniów ustaloną zgodnie z art. 78c ust. 1 i 2 ustawy,
6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną aniżeli jednostka samorządu terytorialnego, prowadzące szkoły, placówki
7) jednostce - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, o których mowa w § 2-7 uchwały,
8) uchwale - należy rozumieć niniejszą uchwałę.

§ 2. 1.
Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Średzki, pod warunkiem że organ prowadzący szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację  o planowanej liczbie uczniów  nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  
2.
Pozostałym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych udziela się dotacji w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dal szkół danego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Średzki.  W przypadku, gdy Powiat Średzki nie prowadzi szkoły danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju dotacja przekazywana jest w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. Dotację udziela się pod warunkiem że organ prowadzący szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3. Placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotacja przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Średzki, pod warunkiem że organ prowadzący jednostkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, niezależnie od dotacji, o której mowa w § 4 i § 5.

§ 4.
Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Średzkiego, pod warunkiem że organ prowadzący niepubliczną placówkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 5.  
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Średzki pod warunkiem, że organ prowadzący niepubliczną szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 6. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy otrzymują dotacje w wysokości równej wysokości subwencji otrzymanej przez Powiat Średzki w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy dla tych placówek, pod warunkiem ze organ prowadzący poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie miejsc noclegowych/ wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 7. 1.
Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Średzkiego pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę:
1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.  
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego szkołę. 

§ 8.1 Warunkiem przyznania dotacji jednostkom o których mowa w § 2-7 jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. Wniosek składa się odrębnie dla każdego typu i rodzaju szkoły.
2.
Wnioski, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9.1.
Dotacje dla placówek niepublicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,  o których mowa w § 2-7, mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego  i profilaktyki społecznej. 2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących szkół, placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły lub placówki, w tym na:
a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, placówki,
b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach,
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.  
3. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 2, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.
4.
Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 10. 1
Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu dotacja w wysokości określonej w § 2 ust. 1 przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę.
2.
Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w  § 2 ust. 2 oraz placówkom oświatowo-wychowawczym określonym w art. 2 pkt. 3 ustawy dotacja przysługuje na każdego ucznia/wychowanka uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.
3. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 dotacja przysługuje również:
1) za miesiąc lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 2,
2) w przypadku , gdy zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu dotacja przysługuje za miesiąc maj, czerwiec, lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 2,
3) w przypadku , gdy zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w czerwcu dotacja przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w zajęciach o których mowa w ust. 2.

§ 11. 1
Podstawą obliczania dotacji jest faktyczna liczba uczniów/wychowanków w danym miesiącu oraz:
1) kwota na ucznia/wychowanka wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Średzki,
2) podstawowa kwota dotacji dla szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez Powiat Średzki lub podstawowa kwota dotacji dla szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez najbliższy powiat.
2.
Miesięczna stawka dotacji przypadająca na jednego ucznia jednostki niepublicznej ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.
Miesięczną stawkę dotacji przypadająca na jednego ucznia jednostek niepublicznych wymienionych w § 2-6 oraz stawkę dotacji dla jednostki określoną w § 7 podaje Zarząd Powiatu Średzkiego w drodze uchwały.

§  12.1
Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na który jest przyznana, za grudzień do 15 grudnia, na rachunek bankowy szkoły lub placówki i rozliczana co miesiąc, na podstawie informacji miesięcznej o ilości uczniów/wychowanków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz rozliczenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, składanych przez organ prowadzący szkołę/placówkę w terminie do piątego dnia roboczego każdego miesiąca w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Rozliczenie roczne wykorzystanej dotacji następuje do 30 stycznia roku następującego po roku przyznania dotacji poprzez złożenie do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej rozliczenia rocznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
2. Organ prowadzący szkoły niepubliczne oraz placówki, który otrzymuje dotacje jest zobowiązany do wprowadzania danych do systemu elektronicznego wskazanego i finansowanego w zakresie licencji przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej w zakresie zgodnym z charakterem działalności. Dopuszcza się możliwość złożenia wyłącznie wydruku z systemu elektronicznego (zamiast załącznika nr 3 i 4 określonego w ust. 1 uchwały) w terminie do 10 dnia roboczego każdego miesiąca*.
3.
Dotacja dla szkół określonych w § 2 ust. 1 uchwały oraz placówek oświatowo-wychowawczym określonych w art. 2 pkt. 3 ustawy naliczana jest na każdego wskazanego we wniosku ucznia/wychowanka,  z tym że we wniosku składanym na kolejny miesiąc następuje rozliczenie liczby uczniów/wychowanków, którzy faktycznie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć w poprzednim miesiącu. Jeśli liczba uczniów/wychowanków, którzy spełnili obowiązek uczestnictwa, w poprzednim miesiącu jest mniejsza niż podana według stanu na 1 dzień danego miesiąca, udzielona dotacja podlega umniejszeniu stosownie do spełnienia warunku faktycznego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu.
4.
W przypadku podania błędnych danych w informacjach lub rozliczeniach, o których mowa w ust. 1 organ prowadzący ma obowiązek złożenia stosownej korekty, składając jeszcze raz poprawiony dokument.
5.
W przypadku stwierdzenia ewidentnych błędów w informacjach lub rozliczeniach, o których mowa w ust. 1 Starosta wzywa organ prowadzący szkołę/placówkę do złożenia stosownej korekty. Jeśli organ prowadzący nie dokona stosownej korekty w terminie wyznaczonym w wezwaniu wstrzymuje się wypłatę następnej dotacji do czasu przedłożenia stosownej korekty.
6. Organ prowadzący jednostkę, która w trakcie roku budżetowego zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę do przekazania rozliczenia z wykorzystanej dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji, a także do złożenia do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej rozliczenia rocznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 13.1 Jednostka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków sfinansowanych z dotacji.
2.
Każda z faktur (rachunków) i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z udzielonej dotacji powinna zawierać adnotację : „Wydatek w kwocie .......... został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Średzkiego." oraz pieczęć i podpis jednostki lub organu prowadzącego jednostkę, bądź osoby upoważnionej pisemnie przez te osoby.

§ 14 .1 Powiat Średzki może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu powiatu jednostkom.
2.
Osoby upoważnione przez Starostę Średzkiego do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do jednostek niepublicznych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych wymienionych w § 2 ust. 2 dodatkowo wglądu do list obecności, o których mowa w §10 ust. 2 w zakresie niezbędnym do rozliczenia dotacji.
3. Kontrolę w dotowanych jednostek przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na podstawie imiennego upoważnienia.
4.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący powiadamia dyrektora jednostki oraz organ prowadzący jednostkę pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
5.
Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego w dniach i godzinach obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
6.
W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
7
. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana.
8.
Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 10.
9. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
10
. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
11.
Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu, dokonując w nim adnotacje o odmowie podpisania protokołu składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
12
. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne. Podmiot kontrolowany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zobowiązany jest powiadomić Starostę Średzkiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
13.
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została: pobrana nienależnie, pobrana w nadmiernej wysokości, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - to podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, a w szczególności w zakresie wydatków ustalania podstawowej kwoty dotacji i jej aktualizacji zastosowanie mają przepisy ustawy.

§ 17.
Traci moc Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  


 
Przewodniczący Rady                                                                                                             
/-/ Ewa Kusik                                                


Załączniki do uchwały:

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/293/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2017 roku 


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.  W zawiązku z ze zmianami ustawy o systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1010) zachodzi konieczność dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
      


* - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 8/619/2017 z dnia 26.04.2017 r. stwierdziło nieważność § 12 ust. 2.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/03/2017 15:04:10)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (31/03/2017 07:31:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/09/2017 09:35:28)
Lista wiadomości