Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2017 r. pod poz. 2524
 
Uchwała Nr XLIV/292/2017
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia  28 marca 2017 roku
 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie powiatu średzkiego.
             


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1.
Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Średzki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego, prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.             

§ 2.
Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Średzki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego, prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/254/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.              

§ 5
. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  


Przewodniczący Rady                                                                                                             
/-/ Ewa Kusik                                


Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIV/292/2017
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie powiatu średzkiego.                

W dniu 11 stycznia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ), zwana dalej „ustawą wprowadzającą ". Zgodnie  art. 369 pkt 1 ustawy wprowadzającej, niektóre jej przepisy, w tym  art. 116-219, weszły w życie po upływie  3 dni od dnia jej ogłoszenia.
Na podstawie odpowiednio: art. 162 ust. 1, art. 172 ust. 2, art. 174 ust. 2 ustawy wprowadzającej, dotychczasowe szkoły:
- zasadnicza szkoła zawodowa,
- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- szkoła policealna, z dniem 1 września 2017 r., stają się szkołami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ), zwanej dalej „ Prawem oświatowym", odpowiednio: - branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c Prawa oświatowego,
- szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d Prawa  oświatowego,
- szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f Prawa oświatowego.
Z kolei na podstawie odpowiednio: art. 146 ust. 1, art. 152 ust. 1, 184 ust. 1 ustawy wprowadzającej, dotychczasowe szkoły:
- trzyletnie liceum ogólnokształcące,
- czteroletnie technikum,
- trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 
z dniem 1 września 2019 r., stają się szkołami, o których mowa w Prawie oświatowym, tj. odpowiednio:
- czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa  oświatowego,
- pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa oświatowego,
- czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawa oświatowego, dla dorosłych.
Na podstawie odpowiednio: art. 148, art. 154, art. 164 ustawy wprowadzającej, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, branżowa szkoła I stopnia prowadzi klasy odpowiednio: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum, dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, do czasu ich likwidacji.  
Niniejsza uchwała jest konsekwencją Uchwały Nr  XLII/285/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała ta otrzymała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie zgodnie z art. 216 ustawy wprowadzającej uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Zgodnie z przepisami negatywna opinia Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Środzie Wielkopolskiej nie rodzi żadnych konsekwencji dla organu stanowiącego.              
Jednocześnie na mocy art.217 ust. 1 ustawy wprowadzającej uchwała Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/03/2017 13:45:12)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (31/03/2017 07:27:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/04/2017 10:14:27)
Lista wiadomości