Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2017 rok V kadencja

Uchwała Nr XL/274/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 stycznia 2017 r. pod poz. 661

Uchwała Nr XL/274/2017
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 17 stycznia 2017 roku
 


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
             


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w § 1 ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu
o kwotę 250.000,-
do kwoty 44.911.521,21,-  

- zwiększa się
dochody bieżące
o kwotę 50.000,-
do kwoty 40.889.795,21,-
 

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 200.000,-
do kwoty 4.021.726,-
 
 
2. w § 1 ust 2 pkt 7)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 200.000,-
do kwoty 1.883.526,-
 

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 778.500,-
do kwoty 49.018.061,80,-
 

- zwiększa się
wydatki bieżące
o kwotę 51.100,-
do kwoty 40.151.709,80,-
 

- zwiększa się
wydatki majątkowe
o kwotę 727.400,-
do kwoty 8.866.352,-

4. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 2) dokonuje się przeniesień wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału.  

5. w § 2 ust 2 pkt 7)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 200.000,-
do kwoty 1.883.526,-
 

6. w § 2 ust 4 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.  

7. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Określa się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów - 5.702.483
2. łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.595.942,41 zł  
Deficyt budżetu w kwocie 4.106.540,59 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3".

8. § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.601.129,91 zł, w tym:
- dotacje celowe - 3.511.129,91,
- dotacje podmiotowe - 90.000zł,
zgodnie z załącznikami Nr 14-19.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.183.617 zł, w tym:
- dotacje celowe - 480.624zł,
- dotacje podmiotowe - 702.993,
zgodnie z załącznikami Nr 20-24."   


§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2 ,3, 4, 5b, 11a, 11b, 17, 20, 22, 23 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10.  


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                Przewodniczący Rady
/-/Ewa Kusik                       
                    

Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr XL/274/2017 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku  I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 250.000 zł. Powyższa kwota jest wynikiem:
1. zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł (rozdział 60014). Przedmiotowe środki stanowią pomoc finansową z gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na realizację zadań:
1) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Aleksandrowie" - pomoc finansowa w kwocie 100.000 zł,
2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dębnie" - pomoc finansowa w kwocie 100.000 zł. Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie pisma z dnia 9 stycznia 2017 roku otrzymanego z Gminy Nowe Miasto nad Wartą, informującego o ujęciu w uchwale nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację ww. zadań.
2. w planie dochodów Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000 zł (rozdział 75622) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozytywny trend realizacji ww. dochodów w roku 2016 pozwala prognozować uzyskanie wpływów na wyższym poziomie.   

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 778.500 zł. Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach: 

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.  

STAROSTWIE POWIATOWYM
W planie wydatków bieżących dokonuje się:

1) zwiększenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących wykonania badań nawierzchni dróg powiatowych.
2) zwiększenia o kwotę 16.100 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników zlikwidowanej jednostki -  Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
3) zwiększenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wykonanie mebli na potrzeby Starostwa.
4) zmiany klasyfikacji środków zaplanowanych w budżecie powiatu w formie dotacji celowej dla Związku Powiatowo - Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej w związku z uchwałą nr XXI/214/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 1/68/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku wskazało, że właściwą klasyfikacją ujęcia w budżecie powiatu wydatków pozostaje § 2900 - „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. W związku z powyższym w rozdziale 75085 dokonuje się: - w § 2800 „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych"
- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł, - w § 2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących"
- zwiększenie o kwotę 500.000 zł.
5) zwiększenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 75075) z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących promocji powiatu.
6) zwiększenia o kwotę 2.000 zł (rozdział 75095) z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych.
7) zmniejszenia o kwotę 70.000 zł (rozdział 80130) planu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych.
8) zmiany klasyfikacji środków zaplanowanych w budżecie powiatu na pokrycie kosztów prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego - rozdział 85417: - w § 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- zmniejszenie o kwotę 56.058 zł, - w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty"
- zwiększenie o kwotę 56.058 zł.
9) zmniejszenia o kwotę 50.000 zł (rozdział 92605) wydatków zaplanowanych na stypendia w zakresie kultury fizycznej.
10) zwiększenia o kwotę 120.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu powiatu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.  
W planie wydatków majątkowych dokonuje się:

1) wykreślenia zadania pn. „Budowa kładki przy ul. Brodowskiej w Środzie Wlkp. nad Strugą Średzką" - rozdział 60014 zmniejszenie o kwotę 61.500 zł,
2) wykreślenia zadania pn. „Przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3720P na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 11" - rozdział 60014 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,
3) ujęcia zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Aleksandrowie". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 100.000 zł (rozdział 60014), finansowane z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą,
4) ujęcia zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dębnie". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 100.000 zł (rozdział 60014), finansowane z pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą,
5) ujęcia zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3718P na odcinku ul. Brodowska w Środzie Wlkp. - Kijewo". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 64.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
6) ujęcia zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3720P na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 11". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 66.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
7) ujęcia zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy zatok postojowych w Środzie Wlkp.". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 30.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
8) ujęcia zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz - Środa Wlkp.". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 100.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
9) ujęcia zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 150.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
10) ujęcia zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wlkp. na odcinku Zielniki - Środa Wlkp.". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 100.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
11) ujęcia zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w zakresie budowy chodnika na odcinku od Dominowa do Orzeszkowa". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 32.000 zł (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu,
12) zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne" (rozdział 60014), finansowane ze środków własnych powiatu. Po dokonaniu zwiększenia plan wydatków na realizację zadania wynosi 68.000 zł.
13) ujęcia zadania pn. „Rozbudowa budynku Powiatu przy ul. Niedziałkowskiego 25 w Środzie Wlkp.". Planowana kwota wydatków na realizację zadania wynosi 25.000 zł (rozdział 70005), finansowane ze środków własnych powiatu.
14) ujęcia zadania pn. „Renowacja zabytkowej Średzkiej Kolei Powiatowej oraz adaptacja na cele kulturalne Wyspy Edwarda w Zaniemyślu", finansowane ze środków własnych. Plan wydatków określono na kwotę 33.900 zł (rozdział 92195) z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, działanie 4.4.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego.  
Stosowanych zmian dokonuje się w załączniku nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych powiatu średzkiego w roku budżetowym 2017.


III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w: - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego, - Powiatowym Urzędzie Pracy.  


IV. W załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok" dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę o kwotę 528.500 zł.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/01/2017 11:40:29)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/01/2017 15:54:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/01/2017 14:10:48)
Lista wiadomości