Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2016 rok - V kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXIX/262/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXVIII/261/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXXVIII/260/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych Uchwała Nr XXXVIII/259/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Uchwała Nr XXXVIII/258/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Uchwała Nr XXXVIII/257/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Uchwała Nr XXXVIII/256/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XXXVIII/255/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 Uchwała Nr XXXVIII/254/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXXVIII/253/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXXVIII/252/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXXVIII/251/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przekazania gminie Zaniemyśl zadania z zakresu właściwości powiatu. Uchwała Nr XXXVIII/250/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" mienia ruchomego i nieruchomego, tj. działek, budynków, budowli oraz ruchomości związanych z funkcjonowaniem Średzkiej Kolei Powiatowej. Uchwała Nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała nr XXXVIII/248/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXXVII/247/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXXVII/246/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXXVII/ 245 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXXVI/244/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXXVI/243/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXXVI/242/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwała Nr XXXVI/241/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXXVI/240/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr XXXVI/239/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXVI/238/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych Uchwała Nr XXXVI/237/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego Uchwała Nr XXXVI/ 236 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.". Uchwała Nr XXXVI/235/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego Uchwała Nr XXXIV/234/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXXIV/233/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030 Uchwała Nr XXXIII/232/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwała Nr XXXIII/231/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXXIII/230/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXXIII/229/ 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXIII/228/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXIII/227/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXXIII/226/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr XXXII/225/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXII/ 224 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXXI/223/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie poręczenia emisji obligacji. Uchwała Nr XXXI/222/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXXI/221/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXXI/220/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXI/ 219 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych. Uchwała Nr XXXI/218/2016 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2017 Uchwała Nr XXXI/ 217 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 Uchwała Nr XXXI/216/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020. Uchwała Nr XXXI/215/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXXI/214/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXXI/213/2016Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku Uchwała Nr XXXI/212/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania Uchwała Nr XXX/ 211/ 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki Uchwała Nr XXX/210/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXX/209/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXX/208/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXX/207/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec - Sulęcinek". Uchwała Nr XXX /206/ 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Uchwała Nr XXX /205/ 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych. Uchwała Nr XXIX/203/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/41. Uchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXIX /200/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Uchwała XXIX/198/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji Uchwała XXIX/197/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji Uchwała XXIX/196/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji Uchwała XXIX/195/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłączenia Technikum nr 2 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji Uchwała Nr XXIX/194/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 3 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz jego likwidacji. Uchwała Nr XXIX/193/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 155/54, 155/55. Uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXVIII/189/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXVI/188/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli akceptacji i przyjęcia do wiadomości faktu poręczenia przez Gminę Środa Wielkopolska emisji obligacji przez spółkę Powiatu Średzkiego działającą pod firmą „Szpital Średzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Szpital Średzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Środa Wielkopolska. Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych. Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030 Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 2542/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 na czas nieoznaczony. Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury. Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Środzie Wielkopolskiej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 im. Jana Wójkiewicza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXVI/174/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 2 im. Jana Wójkieiwcza w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łęknie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXVI/172/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS" w Środzie Wielkopolskiej w realizacji projektu pod nazwą ,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim". Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XXIV/166 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec -Sulęcinek" Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia Staroście Średzkiemu. Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Średzki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Szpital Średzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego - wsparcia udzielonego Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Średzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXIII/ 156 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.". Uchwała Nr XXIII/ 154 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXIII/ 151 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki. Uchwała Nr XXII/ 149 / 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w działce stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 2002/13. Uchwała Nr XXII/ 148 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem nawykonanie zadań inwestycyjnych Uchwała Nr XXII/ 147 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XXII/ 146 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nieruchomości oznaczonych nr 1760 i 1759/3 położonych w Środzie Wielkopolskiej na czas nieoznaczony. Uchwała Nr XXII/ 142 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14 Uchwała Nr XXII/ 141 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (II)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXII/ 138 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Gminie Środa Wielkopolska zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym. Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Kultury Uchwała Nr XXII/ 136 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXI/ 135 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XXI / 134 / 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XXI / 133 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska zadania w zakresie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXI/ 132 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli powierzenia w 2016 roku Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030. Uchwała Nr XX / 129 / 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Uchwała Nr XX/ 128 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości o łącznej powierzchni 90 m2, położonej w Kijewie, oznaczonej jako działka nr 41/15, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XX/ 127 / 2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 na czas nieoznaczony. Uchwała Nr XX /126/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się na II piętrze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na działce nr 2107/3 oraz dwóch garaży znajdujących się na działce nr 2107/6 oraz 2110/7 na czas nieoznaczony. Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XX/ 124 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XX/ 122 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XX/ 121 /2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.