Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2014 rok - IV kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr LV/ 324 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów, oznaczonej nr 501/50. Uchwała Nr LV/ 323 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6. Uchwała Nr LV/ 322 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Średzki, nieruchomości położonej w Jarosławcu gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 28/113. Uchwała Nr LV/ 321 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr LV/320/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu z zakresu cyfryzacji i modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych BDOT500. Uchwała Nr LV/ 319 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. Uchwała Nr LV/318/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Średzkiego w realizacji zadania „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" Uchwała Nr LV/ 317 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 -2024. Uchwała Nr LV/ 316 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Uchwała Nr LV/ 315 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr LV/ 314 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.". Uchwała Nr LV/ 313 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Dominowo niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - drogi powiatowej Nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo. Uchwała Nr LV/312/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała nr LV/311/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr LIV/ 310 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powierzenia w 2014 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi - ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr LIV/ 309 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr LIV/ 308 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury. Uchwała Nr LIV/ 307 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku zmieniającą uchwałę Nr XLVII/279/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała nr LIV/ 306 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku. Uchwała Nr LIV/ 305 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015. Uchwała Nr LIV/ 304 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr LIV / 303 / 2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Uchwała Nr LIV / 302 / 2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Uchwała Nr LIV/ 301 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014. Uchwała Nr LIV/300/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała nr LIV/299/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr LII/298/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr LI/ 297 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskie. Uchwała Nr LI/ 296 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Żabikowie gm. Środa Wlkp. oznaczonej nr 34/1. Uchwała Nr LI/ 295 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Łąkowej, oznaczonej nr 3095/4. Uchwała Nr LI/ 294 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała nr LI/293/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała nr LI/292/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr L/ 291 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała Nr L/290/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Uchwała Nr XLIX/ 289 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce. Uchwała Nr XLIX/288/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/213/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XLVIII/287/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Szpitala Średzkiego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XLVIII/286/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLVII/285/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą „Powiatowe Centrum Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wlkp., określenia zasad wniesienia wkładów oraz objęcia udziałów w spółce. Uchwała Nr XLVII/284/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XLVII/283/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2014. Uchwała Nr XLVII/282/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLVII/281/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia powiatu średzkiego do partnerstwa z gminami Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pod nazwą „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim". Uchwała Nr XLVII/ 280 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 Uchwała Nr XLVII/279/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XLVII/278/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała nr XLVII/277/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr XLVII/ 276 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z udzieleniem Spółce „Szpital Średzki" Sp. z o.o. poręczenia emisji obligacji przez Spółkę. Uchwała Nr XLVI/ 275 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Uchwała Nr XLVI/ 274 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Uchwała Nr XLVI/273/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała Nr XLVI/272/ 2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej. Uchwała NR XLV/271/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XLV/270/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLV/269/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XLV/ 268 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/221/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLV/ 267 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w zakresie nakładki asfaltowej cienkowarstwowej w mieście i gminie". Uchwała Nr XLV/ 266 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie. Uchwała Nr XLV/265/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Środa Wlkp., bezpłatnej służebności przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego działek nr 3075/2 i 3074/2 położonych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XLV/264/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XLV/ 263 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała Nr XLV/ 262 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała Nr XLV/ 261 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych. Uchwała Nr XLV/260/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała Nr XLV/ 259/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XLV/258 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr XLV/ 257 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr XLV/ 256 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr XLV/ 255 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.