Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XLIV/ 252 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

Uchwała Nr XLIV/ 252 /2013
Rady Powiatu Średzkiego

dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.

 

Na podstawie art. 70, art. 71 i art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wskaźnik zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej, którego wartość wynosi 0,267.

§ 2. Postanawia nie przejmować zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/252/2013
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 16 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Procedura przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, określona w ustawie o działalności leczniczej, wymaga od podmiotu tworzącego, przed sporządzeniem aktu przekształcenia, ustalenia wskaźnika zadłużenia tego zakładu. Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów. Ze sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej   w Środzie Wlkp. za 2012 rok wynika, że przychody wynoszą 25.616.048,59 zł. Na dzień 16 grudnia 2013r. (dzień poprzedzający złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców):

-         zobowiązania długoterminowe   -  wynoszą     804.682,59 zł,

-         zobowiązania krótkoterminowe -   wynoszą     6.043.801,38 zł,

-         inwestycje krótkoterminowe      -   wynoszą     15.417,43 zł.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 70 i 71 ustawy o działalności leczniczej,  ustalono, że wskaźnik zadłużenia wynosi 0,267, a więc jest mniejszy niż 0,5. W myśl art. 72 ust 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia wynosi 0,5 lub mniej - w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący nie ma obowiązku przejmowania zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sporządzenie aktu przekształcenia nastąpi w formie aktu notarialnego w dniu jutrzejszym,  tj. 17 grudnia 2013 r.  W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/12/2013 14:36:35)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/12/2013 14:36:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/12/2013 13:36:51)
Lista wiadomości