Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XLIII/250/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
18 grudnia 2013 r pod poz. 7293

Zmiany do uchwały:

 


 

 

 

Uchwała Nr XLIII/250/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku
 

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:


§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości  41.175.745, z tego:

-          dochody bieżące w kwocie 39.740.185 ,

-          dochody majątkowe w kwocie 1.435.560 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.041.512, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,

2)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 6a,

3)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40.000 , zgodnie z załącznikiem nr 7a,

4)    dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234.724 , zgodnie z załącznikiem nr 8a,

5)    dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 603.681 , zgodnie z załącznikiem nr 9a,

6)    dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.500 , zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 41.162.366, z tego:

-          wydatki bieżące w wysokości 38.139.454,

-          wydatki majątkowe w wysokości 3.022.912,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.041.512, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,

2)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 , zgodnie z załącznikiem Nr 6b,

3)    wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7b,

4)    wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234.724 , zgodnie z załącznikiem Nr 8b,

5)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 770.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b,

6)    wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 220.500 , zgodnie z załącznikiem nr 10b

3. Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2014 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.

§ 3. Określa się:

1.    łączną kwotę planowanych przychodów  - 774.516,

2.    łączną kwotę planowanych rozchodów - 787.895 .

Nadwyżkę budżetu w kwocie 13.379 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 994.863, w tym:

-          dotacje celowe - 884.863 zł,

-          dotacje podmiotowe - 110.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 11-13,

 1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.009.184, w tym:

-          dotacje celowe - 86.000 zł,

-          dotacje podmiotowe - 923.184 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 14-17.

§ 5.  Określa się:

1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.000.000,

2.  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie 774.516 zł.

 1. sumę 1.500.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 774.516 ,
 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i  uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości 49.500,

2)    celowe w wysokości 1.095.359, z tego na:

a)    wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych - 267.659 ,

b)    realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 ,

c)    realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.500 ,

d)    wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia - 750.000 zł.

3)  na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 97.700

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

/-/ Małgorzata Fertała
Przewodnicząca Rady

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania 
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4 - do pobrania
- załącznik nr 5a cz.I - do pobrania 
- załącznik nr 5a cz.II - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania 
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 8a - do pobrania
- załącznik nr 8b - do pobrania  
- załącznik nr 9a - do pobrania
- załącznik nr 9b - do pobrania
- załącznik nr 10a - do pobrania
- załącznik nr 10b - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania
- załącznik nr 14 - do pobrania
- załącznik nr 15 - do pobrania
- załącznik nr 16 - do pobrania
- załącznik nr 17 - do pobrania


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (01/07/2014 14:27:12)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (17/12/2013 14:11:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (21/11/2014 09:20:43)
Lista wiadomości