Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XLII/ 242 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku

 

Uchwała  Nr XLII/ 242 /2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zmienionej uchwałą nr XXIV/139/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w §1 :

1) Zmienia się dotychczasowy termin realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" zaplanowanego do realizacji w okresie: od 01.01.2012 do 31.12.2013 r. na okres: od 01.01.2012 do 31.10.2014 r.

2) Zwiększa się całkowity koszt projektu „EUROPEJSKA KADRA" o kwotę: 116 178,73 zł tj. z kwoty 710 493,62 zł do kwoty: 826 672,35 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/ 242 /2013
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 28 listopada 2013 roku

zmieniającej uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

W związku z umożliwieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia kwoty dofinansowania projektu „EUROPEJSKA KADRA", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach PO KL, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Powiatowy Urząd Pracy opracował zmiany do projektu, na które Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyraził zgodę. Efektem tego są następujące zmiany:

Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi:  826 672,35 zł

Źródłem finansowania będzie:

wnioskowana kwota dofinansowania (85%): 702 671,50 zł,

wkład własny (15%): 124 000,85 zł - finansowany z Funduszu Pracy przeznaczonego na inne fakultatywne zadania.

 

Okres realizacji projektu po zmianie: 01.01.2012 - 31.10.2014 r.

 

ZAPIS PRZED ZMIANĄ:

Całkowita wartość projektu wynosi:  710 493,62  zł

Źródłem finansowania są:

wnioskowana kwota dofinansowania (85%): 603 919,58 zł,

wkład własny (15%): 106 574,04 zł - finansowany z Funduszu Pracy przeznaczonego na inne fakultatywne zadania. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013 r.

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie utrzymanie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy na dotychczasowym poziomie, co przyczyni się do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego doradcę i pośrednika, dzięki czemu pracownicy urzędu będą mieli możliwość poświęcenia większej uwagi problemom i barierom poszczególnych osób bezrobotnych. Podniesie się zatem jakość i efektywność świadczonych usług w rezultacie zintensyfikowania działań nakierowanych na poszczególne osoby pozostające bez zatrudnienia. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (05/12/2013 09:19:55)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (05/12/2013 09:19:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (06/12/2013 09:46:56)
Lista wiadomości