Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego 
30 kwietnia 2013 r. pod poz. 3288

Uchwała Nr XXXVI/203/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 115.880,-
do kwoty 42.393.899,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 115.880,-
do kwoty 39.084.557,-

2. w § 1 ust 2 pkt 4)
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) miedzy jst
o kwotę 13.850,-
do kwoty 275.546,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 6)
zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska,
w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
o kwotę 7.030,-
do kwoty 218.530,-

4. w § 1 ust 2 pkt 8)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
o kwotę 7.030,-
do kwoty 15.530,-

5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 115.880,-
do kwoty 40.292.602,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 105.880,-
do kwoty 38.175.752,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 10.000,-
do kwoty 2.116.850,-

6. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami.

Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 4a.

7.w § 2 ust 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 13.850,-
do kwoty 275.546,-

8. w § 2 ust 2 pkt 6)
zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
o kwotę 7.030,-
do kwoty 218.530,-

9. w § 2 ust. 2 pkt 8)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
o kwotę 7.030,-
do kwoty 15.530,-

10. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 8a, 8b, 10a, 10b, 20a, 20b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Załączniki do uchwały:

 

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVI/203/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 115.880,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1.Zwiększenia w rozdziale 71004 o środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W budżecie powiatu ujęto środki z gminy Środa Wlkp. w kwocie 13.850,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwiększenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wlkp. na rok 2013, ze zmianami, według stanu na dzień 11 kwietnia 2013 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

2. Zwiększenia  w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 r.". o środki uzyskane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin:

 • Środa Wlkp. w kwocie 6.000,-. Środki wprowadzono do planu dochodów w oparciu o uchwałę nr XXXII/567/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 marca 2013 r.
 • Zaniemyśl w kwocie 3.500,-. Środki wprowadzono do planu dochodów w oparciu o uchwałę nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013 r.

Dodatkowo zmniejsza się plan dochodów z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Krzykosy o kwotę 2.470,- w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb. Zmiany dokonano w oparciu o uchwałę nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2013r.
Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

3. Dokonania zmian w planie dochodów w:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH
Zwiększenie o kwotę 40.000,- (rozdział  75618) stanowiącą ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

STAROSTWIE POWIATOWYM
Zwiększenie o kwotę 44.000,- (rozdział  75618) stanowiącą dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym, pobierane na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.).

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000,- (rozdział  80130) związanych z przewidywanymi wpływami za udział w kursie operatorów kombajnów zbożowych, organizowanym przez szkołę. 

 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 115.880,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH
1.     Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 60014 o kwotę 30.000,- z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg powiatowych.
2.     Zmiana planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zwiększenie o kwotę 10.000,- środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze - opracowanie dokumentacji technicznej" (rozdział 60014).

STAROSTWIE POWIATOWYM
1. Zwiększenie w rozdziale 71004 wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z gminy Środa Wlkp. w kwocie 13.850,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 7.030,- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 r.", w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wielkopolska (6.000,-), Zaniemyśl (3.500,-) oraz zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Krzykosy (o kwotę 2.470,- do kwoty 2.530,-).
3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.000,- przeznaczonych realizację zadań związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnej - finansowanie usług związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu średzkiego (rozdział 75495). Zadanie powyższe realizowane jest na postawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH
Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000,- (rozdział 80130) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków organizowanego kursu operatorów kombajnów zbożowych (pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych prowadzącego kurs, zakupu paliwa oraz przeglądy techniczne pojazdów).

 

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

a)      przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym oraz między paragrafami i rozdziałami w Starostwie Powiatowym oraz Zespole Szkół Rolniczych.

b)      zmniejszenia w rozdziale 80146 o kwotę 25.745,- oraz w rozdziale 85446 o kwotę 3.431,- (razem 29.176,-) w planie finansowym Starostwa Powiatowego celem przeniesienia środków do planów finansowych jednostek oświatowych:

 • Zespołu Szkół Zawodowych w kwocie 7.440,- (rozdział 80146),
 • Zespołu Szkół Rolniczych w kwocie 6.000,- (rozdział 80146),
 • Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 8.170,- (rozdział 80146),
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 4.135,- (rozdział 80146),
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 3.431,- (rozdział 85446)

z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2013" zwiększa się o kwotę 10.000,- plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą - droga krajowa nr 11 - droga woj. Nr 436 w m. Komorze - opracowanie dokumentacji technicznej", finansowane ze środków własnych powiatu.

 

V. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10a - „dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz załączniku nr 10b - „wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" do uchwały budżetowej, polegającej na uwzględnieniu kwoty 7.030,- pochodzącej z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wielkopolska,  Zaniemyśl oraz zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 r.".

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (29/04/2013 15:12:18)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (29/04/2013 15:25:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/05/2013 09:18:36)
Lista wiadomości