Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXXV/ 198 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/198/2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych:

1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie za 1 m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 6,00 zł;

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 8,00 zł;

c) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł;

2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1 m2 - 6,00 zł;

3. za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m2  - 4,00 zł;

§ 2. Ustala się następujące stawki dzienne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 2,00 zł;

2. za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 3,00 zł;

3. za 1 m2 powierzchni reklam - 2,00 zł;

4. za 1 m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o województwie, powiecie lub gminie w postaci planów, map, tablic, plansz itp. - 0,10 zł;

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim (tj. most, przepust, kładka, tunel, wiadukt itp.) - 200,00 zł

2) poza drogowym obiektem inżynierskim - 30,00 zł

Opłaty określone wyżej pobierane są za każdy rok umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stawki opłat określone w ust. 1 pomniejsza się o 50%.

§ 4. Ustala się następujące stawki dzienne za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w §1, §2 i §3:

1. za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 10,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 10,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości  do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł;

2. za zajęcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 6,00 zł;

3. za zajęcie 1 m2 pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 4,00 zł;

§ 5.1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny w przypadkach określonych w § 1,2 i 4 jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

2. Za umieszczenie urządzeń w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1)      uchwała nr XXV/177/2005 r. Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

2)      uchwała nr XXVIII/194/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/177/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/ 198 /2013
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 

Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity z 2013, poz. 260) zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest zarząd powiatu, wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Przepisy ww. ustawy przy ustalaniu stawek opłat pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zobligowały do uwzględnienia:

- kategorii drogi;

- rodzaju elementu zajętego pasa drogowego;

- procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni;

- rodzaju zajęcia pasa drogowego;

- rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Głównym powodem podjęcia uchwały była konieczność uaktualnienia stawek, podniesienia ich w celu zbliżenia wysokości opłat w powiecie średzkim i powiatach sąsiadujących. Nowością jest też dokonanie podziału w opłacie dotyczącej reklamy, w zależności od rodzaju reklamy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (02/04/2013 14:08:14)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (02/04/2013 14:08:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (02/04/2013 14:09:04)
Lista wiadomości