Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2013 rok - IV kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr XLIV/254/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLIV/253/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości przekazywanych na własność spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLIV/ 252 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLIV/251/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XLIII/250/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Uchwała Nr XLIII/249/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XLII/ 248 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLII/ 247/ 2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej. Uchwała Nr XLII/ 246 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego. Uchwała Nr XLII/ 245 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLII/ 244 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”. Uchwała Nr XLII/ 243 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XLII/ 242 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA” dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Uchwała Nr XLII/241/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała nr XLII/240/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 -2025. Uchwała Nr XLI/ 239 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie oświadczenia woli w przedmiocie wskazania nieruchomości, które zostaną przekazane spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLI /238/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ulicy Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr XLI/237/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów. Uchwała Nr XLI/236/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu. Uchwała Nr XLI/235/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014. Uchwała Nr XLI/234/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku Uchwała Nr XLI/233/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DRUGA SZANSA" dla Poddziałania 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Uchwała Nr XLI/232/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013. Uchwała Nr XLI/231/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr XLI/230/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XXXIX/ 229 /2013 Rady Powiatu Średzkiego dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIX/ 228 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna. Uchwała Nr XXXIX /227/ 2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – droga krajowa nr 11 – droga woj. nr 436 w m. Komorze” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Uchwała Nr XXXIX/ 226 / 2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Uchwała Nr XXXIX/225/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr XXXIX/224/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XXXVIII/223/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXXVIII/ 221 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXVIII/ 220 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna Uchwała Nr XXXVIII/ 219 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12, pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Uchwała Nr XXXVIII/ 218 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego Uchwała Nr XXXVIII/217/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXVIII/216/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXVIII/ 215 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Środa Wlkp. darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XXXVIII/ 214 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Średzkiego nr XLII/243/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego zmienioną uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 roku. Uchwała Nr XXXVIII/ 213 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr XXXVIII/211/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała Nr XXXVII/ 209 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. Uchwała Nr XXXVI/ 208 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie – ul. Centralna. Uchwała Nr XXXVI/ 207 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia kompetencji organu prowadzącego publiczne szkoły na terenie Powiatu Średzkiego Zarządowi Powiatu. Uchwała nr XXXVI/ 206 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała nr XXXVI/ 205 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała nr XXXVI/ 204 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie . Uchwała Nr XXXV/ 202 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3720P - ulica Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXXV/ 201/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 roku. Uchwała Nr XXXV/ 200 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXV/ 199 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013. Uchwała Nr XXXV/ 198 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr XXXV/196/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr XXXIV/ 195 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów. Uchwała Nr XXXIV/ 194 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Nowe Miasto nad Wartą, która stanowi jednocześnie granicę powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXXIV/ 193 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XXXIV/ 192 /2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2013. Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XXXIII/187/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXIII/185/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.