Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXX/ 175/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 1/21/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2013 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXX/175/2012 w części obejmującej postanowienie zdania drugiego o treści "Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu" zawartego w § 5.

Uchwała Nr XXX/175/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę udzielenia w roku 2013 z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.

§ 2. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, jest uzyskanie przez Gminę Dominowo dofinansowania przebudowy drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna, w ramach Programu Wieloletniego pn.  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Średzkiego na 2013 rok, w wysokości 23.000,-zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

§ 4. Powiat zabezpieczy odpowiednie środki na cel, o którym mowa w § 1, w budżecie na rok 2013. 

§ 5. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Dominowo. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/ 175/2012

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Dominowo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Dominowie - ul. Centralna.

W związku z podjęciem przez Gminę Dominowo inicjatywy przebudowy drogi gminnej ul. Centralna w Dominowie i zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Programu Wieloletniego pn.  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", Powiat Średzki wyraża wolę udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej w kwocie 23.000,-zł na częściowe pokrycie kosztów realizacji ww. zadania. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Średzki będzie uzyskania przez Gminę Dominowo dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pn.  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/12/2012 09:21:54)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/12/2012 09:22:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (22/01/2013 09:58:20)
Lista wiadomości