Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXX/ 176/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 1/22/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2013 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXX/176/2012 w części obejmującej postanowienia zdania drugiego o treści "Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu" zawartego w § 5.

 

Uchwała Nr XXX/176/2012
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 19 grudnia 2012 roku
 

w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek - Solec etap V.

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę udzielenia w roku 2013 z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Krzykosy z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek - Solec etap V.

§ 2. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, jest uzyskanie przez Gminę Krzykosy dofinansowania budowy drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek - Solec etap V, w ramach Programu Wieloletniego pn.  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 

§ 3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Średzkiego na 2013 rok, w wysokości 20.000,-zł (słownie: dwadzieścia tysiące złotych 00/100).

§ 4. Powiat zabezpieczy odpowiednie środki na cel, o którym mowa w § 1, w budżecie na rok 2013. 

§ 5. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/176/2012

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek - Solec etap V.

W związku z podjęciem przez Gminę Krzykosy inicjatywy budowy drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek - Solec etap V i zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Programu Wieloletniego pn.  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", Powiat Średzki wyraża wolę udzielenia w roku 2013 pomocy finansowej w kwocie 20.000,-zł na częściowe pokrycie kosztów realizacji ww. zadania. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Średzki będzie uzyskania przez Gminę Krzykosy dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pn.  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/12/2012 09:14:08)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/12/2012 09:14:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (18/01/2013 08:28:32)
Lista wiadomości