Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXVII/ 151 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
pod. poz. 4784 z dnia 05.11.2012  
 

 

Uchwała Nr XXVII/ 151 /2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii:

- Zarządu Powiatu Jarocińskiego,
- Zarządu Powiatu Poznańskiego,
- Zarządu Powiatu Śremskiego,
- Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
- Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska,

Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się z dniem 1 stycznia 2013 r. do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska, stanowiącą ciąg drogi gminnej Nr 560078P na odcinku o długości 1,010 km o przebiegu od ul. Kórnickiej do ul. Hallera, wskazanym na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaliczenie drogi-ulicy, o której mowa w § 1., do kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 01 stycznia 2013 roku, pod warunkiem jednoczesnego pozbawienia drogi-ulicy kategorii dróg gminnych na rzecz Powiatu Średzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

załącznik - do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/151/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska.

Rada Powiatu zgodnie z ustawą o drogach publicznych zalicza do kategorii dróg powiatowych drogę-ulicę wymienioną w niniejszej uchwale, stanowiącą obecnie ciąg drogi gminnej Nr 560078P. Nie ma przeszkody zaliczenia do kategorii dróg powiatowych przedmiotowej drogi, gdyż spełnia ona przesłanki wymagane dla kategorii dróg powiatowych określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) tzn. stanowi połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.  Zarząd Powiatu Średzkiego dysponuje wymaganymi opiniami, o których mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) tj. opinią Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, Zarządu Powiatu Jarocińskiego, Zarządu Powiatu Poznańskiego, Zarządu Powiatu Śremskiego i Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, oraz działa w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Zaliczenie drogi-ulicy wymienionej w niniejszej uchwale następuje do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (02/10/2012 13:52:33)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (02/10/2012 13:52:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (05/11/2012 15:07:57)
Lista wiadomości