Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała uchylona Uchwałą Nr XXVII/161/2012 - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2012-rok-iv-kadencja.html?pid=3744 

Uchwała Nr XXVI/140/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Proponuję zaliczyć z dniem 1 stycznia 2013 r. do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska, stanowiącą ciąg drogi gminnej Nr 560076P na odcinku o długości 1,198 km o przebiegu od ul. Hallera do ul. Niedziałkowskiego, wskazanym na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyznacza się termin 21 dni od dnia doręczenia propozycji do przedstawienia przez właściwe organy wymaganych opinii, o których mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

- załącznik - mapa poglądowa - do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/140/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę Poselską na terenie miasta Środa Wielkopolska.

Rada Powiatu zgodnie z ustawą o drogach publicznych proponuje zaliczyć do kategorii drogi powiatowej drogę-ulicę wymienioną w niniejszej uchwale, stanowiącą ciąg drogi gminnej Nr 56007P, gdyż nie stanowi przeszkody zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi niespełniającej przesłanek wymaganych dla kategorii dróg powiatowych określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.), tzn. nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Ta droga-ulica winna otrzymać kategorię drogi, której przesłanki zgodnie z ustawą spełnia. Jednakże pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii będzie możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/09/2012 09:12:17)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/09/2012 09:12:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/10/2012 11:46:37)
Lista wiadomości