Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego 
27 sierpnia 2012 r. pod poz. 3673
 

Uchwała Nr XXIV/135/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1,  215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/96/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok, zmienioną uchwałą nr XVIII/111/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą nr XX/122/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą nr XXII/131/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012 r., uchwałą nr 195/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2012 r.,   wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę 26.740,-
do kwoty 50.790.186,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 5.265,-
do kwoty 38.576.786,-

- zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę 32.005,-
do kwoty 12.213.400,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 4)
zmniejsza się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 1.735,-
do kwoty 229.752,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 6)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 32.005,-
do kwoty 2.210.188,-

4. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 26.740,-
do kwoty 49.938.274,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 5.265,-
do kwoty 39.132.032,-

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 32.005,-
do kwoty 10.806.242,-

5. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust. 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów.

Załącznik nr 5b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a.

6. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę 1.735,-
do kwoty 229.752,-

7. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

Załącznik nr 9b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6a. 

8.w § 2 ust. 2 pkt 6)
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 32.005,-
do kwoty 2.210.188,-

9. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

10. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.053.387 , w tym:

 • dotacje celowe - 943.387 zł,
 • dotacje podmiotowe - 110.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 12-16,

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 881.292, w tym:

 • dotacje celowe - 76.000 zł,
 • dotacje podmiotowe - 805.292 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 17-20.

11. § 7 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000,
2) celowe w wysokości 494.168, z tego na:
    a) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym fundusz remontowy dla szkół powiatowych - 416.968 ,
    b) realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 ,
    c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 ,
3)  na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 146.400 zł."

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 8a, 8b, 9b, 10a, 10b, 12, 13, 19, 20 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Załączniki:

 

 

Uzasadnienie
do uchwały XXIV/135/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2012 r.

 

I. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 26.740,-

Powyższa kwota jest wynikiem:
1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozdział 60014), polegających na:
a) zwiększeniu o kwotę 22.000,- stanowiącą pomoc finansową z gminy Dominowo z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3662P w m. Dzierżnica. Środki ujęto w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XIV/110/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej.
b) zmniejszeniu o kwotę 54.005,- do kwoty 545.995,- pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. na zadanie związane z wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej. Przedmiotowego zmniejszenia w budżecie powiatu dokonano w oparciu o uchwałę nr XXII/328/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 5 czerwca 2012 r., zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

 

2. Dokonania zmian w planie dochodów w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. zwiększenie planu dochodów (rozdział 60002) o kwotę 2.992,- uzyskaną z tytułu ostatecznego rozliczenia z ENEA S.A. wydatków poniesionych w 2011 r. na zakup energii elektrycznej i dokonaniu w roku bieżącym stosownego zwrotu środków.

2. zwiększenie planu dochodów (rozdział 60014) o kwotę 4.008,- uzyskaną ze sprzedaży drewna powstałego po wycince drzew w pasie drogowym.

STAROSTWIE POWIATOWYM

Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst polegających na:
a) zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 4.631,- (rozdział 85201) w tym:

 • 1.985,- planu dotacji celowej z powiatu kościańskiego,
 • 2.646,- planu dotacji celowej z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego,

zabezpieczonych w budżecie powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci  pochodzących z ww. powiatów, a umieszczonych  w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego. Przedmiotowa zmiana związana jest ze zmniejszeniem o 220,56 zł  miesięcznego kosztu utrzymania dziecka od miesiąca kwietnia 2012 r. - zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2012 rok.

b) zwiększeniu planu dotacji o kwotę 2.896,- (rozdział 85204) w związku ze zmianą decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a dotyczących:

 • porozumienia nr ZSS/693/2006, Fn 4205/06 zawartego w dniu 27 października 2006 r. pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań (aneks nr 1 z dnia 28 października 2008 r. oraz aneks nr 2 z dnia 23 marca 2010 r.). Zwiększenia o kwotę 74,- dokonano na podstawie decyzji administracyjnej nr OM.8163.1.33.2012 z dnia 29 marca 2012 r. wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
 • porozumienia zawartego w dniu 28 października 2009 r. pomiędzy powiatem średzkim a powiatem otwockim. Zwiększenia o kwotę 2.954,- dokonano na podstawie decyzji administracyjnej nr OM.8163.1.3.2012 z dnia 29 marca 2012 r. wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
 • porozumienia zawartego w dniu 6 grudnia 2010 r. pomiędzy powiatem średzkim a powiatem radziejowskim. Zwiększenia o kwotę 1.376,- dokonano na podstawie decyzji administracyjnej nr OM.8163.1.2.2012 z dnia 29 marca 2012 r. wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,
 • porozumienia nr ZSS/590/08 Fn 5299/08 zawartego  w dniu 1 grudnia 2008 r. pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie w tej rodzinie. Zmniejszenia o kwotę o kwotę 1.508,- dokonano na podstawie decyzji administracyjnej OM.8163.2.1.2012 z dnia 29 marca 2012 r. wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

Odpowiednich zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

 

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.740,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. zmiany w planie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (rozdział 85204 § 2320), polegające na:

 • zwiększeniu o kwotę 4.080,- dotacji dla powiatu poznańskiego,
 • zwiększeniu  o kwotę 1.763,- dotacji dla powiatu jarocińskiego,
 • zmniejszeniu o kwotę 459,- dotacji dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

Powyższe wynika ze zmiany decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu średzkiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

2. zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9.812,- (rozdział 85311 § 2580). Przedmiotowa zmiana konieczna jest celem zabezpieczenia, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, środków własnych powiatu w wysokości 10% kosztów:

 • terapii zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu średzkiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatu średzkiego. Zwiększenia w kwocie 9.792,- dokonano w oparciu o aneks nr 33 z dnia 7 maja 2012 r. do umowy z dnia 25 listopada 2002 r. ustalający wysokość środków finansowych na działalność Warsztatu na 2012 r., w związku ze zwiększeniem środków PFRON przeznaczonych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, a co za tym idzie koniecznością zwiększenia środków własnych przeznaczonych na ten cel (finansowanie WTZ - 90% środki PFRON, 10% środki powiatu),
 • terapii zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu średzkiego, którzy są uczestnikami zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego. Zwiększenie  w kwocie 20,- wynika z konieczności dopłaty do rehabilitacji dwóch mieszkańców z powiatu średzkiego.

 

3. zwiększenie o kwotę 2.635,- (rozdział 85417 § 2310) planu dotacji celowej dla gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu - zgodnie z porozumieniem z dnia 17 maja 1999 roku. Przedmiotowego zwiększenia dokonuje się w związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWST-WSST-337-JJ-07/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., zawierającym metryczkę subwencji oświatowej na 2012 r. 

 

4. Dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym:

 • zmniejszenie rezerwy celowej „nagrody dla uczniów" w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 10,-
 • zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195 § 4440 o kwotę 1.105,-
 • zmniejszenie planu dotacji celowej dla szkół niepublicznych w rozdziale 80130 § 2540 o kwotę 13.820,-

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 19.300,- z przeznaczeniem na zakup fachowych pism i podręczników dla drogownictwa (600,-), zwiększenie środków zabezpieczonych w budżecie na opłacenie składek ubezpieczeniowych w związku z powiększeniem majątku o nowo wybudowane drogi oraz zakupiony sprzęt oraz na pokrycie kosztów komornika skarbowego egzekwującego zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego (18.700,-).

2. zwiększenie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Dominowo o kwotę 22.000,- (rozdział 60014 § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3662P w m. Dzierżnica.

3. zmniejszenia wydatków finansowanych z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. o kwotę 54.005,- do kwoty 545.995,- (rozdział 60014) na zadanie związane z wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej.

PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 4.631,- (rozdział 85201) zabezpieczonych w budżecie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatów kościańskiego i czarnkowsko - trzcianeckiego, a umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu średzkiego.

 

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. zmniejszenie w rozdziale 85204 § 3110 o kwotę 15.196,- zabezpieczoną na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych celem przeniesienia środków do planu wydatków Starostwa Powiatowego i zabezpieczenia środków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

2. zwiększeniu planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 2.896,- (rozdział 85204) w związku ze zmianą decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego.

 

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Zarządzie Dróg Powiatowych,
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
 • Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2012" dokonuje się zmian polegających na:
a) zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych wydatków przeznaczonych na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3662P w m. Dzierżnica o środki pochodzące z pomocy finansowej z gminy Dominowo w kwocie 22.000,- (rozdział 60014),
b) zmniejszenia planu wydatków na zadanie związane z wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach powiatowych w ramach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w mieście i gminie w technologii asfaltowej o kwotę 54.005,- (rozdział 60014), ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp.  

 

V. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9b do uchwały budżetowej, polegających na dokonaniu przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału 85395. Zmiany dotyczą realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osoby realizującej projekt na podstawie umowy zlecenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (25/06/2012 10:30:29)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (25/06/2012 14:31:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (28/08/2012 07:46:53)
Lista wiadomości