Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XIX/ 119 /2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r.
 

Uchwała Nr XIX/119/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" w 2012 roku. Projekt został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych.
Całkowity koszt projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" zaplanowanego do realizacji w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wyniesie 1 268 611,18 zł.

 

§ 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu wymienionego w § 1 jest uzyskanie dofinansowania na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/ 119 /2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2012.

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. opracował projekt „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ", będący odpowiedzią na przedmiotowy nabór.

Projekt „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" jest realizowany na podstawie umowy ramowej, zawartej na okres 01.01.2008 - 31.12.2013 r. Co roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. składa do WUP Poznań wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, który w momencie otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej, zostaje objęty dofinansowaniem. Co roku, zatem ww. umowa jest aneksowana i zwiększa się kwota przyznanego dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi w roku 2012:  1 268 611,18 zł.

Źródłem finansowania projektu w 2012 będzie wnioskowana kwota dofinansowania 1 078 319,50 zł, przeznaczona ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa, oraz wkład własny w wysokości 190 291,68 zł finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych PUP w Środzie Wlkp. na rok 2012 na finansowanie form aktywnych.

Całkowita wartość projektu w latach 2008 - 2011: 6 348 166,70 zł.

Źródłem finansowania projektu w latach 2008 - 2011 była wyłącznie wnioskowana kwota dofinansowania 6 348 166,70 zł., przeznaczona ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa.

Planowany całkowity okres realizacji projektu: 01.01.2008 r. - 31.12.2013 r.

Całkowita wartość projektu w latach 2008 - 2012 wynosić będzie: 7 616 777,88 zł.

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu w 2012 roku będzie objęcie wsparciem  185 os. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w ramach następujących instrumentów rynku pracy: staże, szkolenia oraz przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej.

Od początku realizacji projektu wsparciem w ramach projektu objęto 1175 osoby bezrobotne, które korzystały ze staży - 771 osób, przygotowania zawodowe w miejscu pracy - 37 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 173 osoby, szkolenia - 218 osób (w przypadku 24 osób zastosowano więcej niż jedną formę).

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/03/2012 15:32:58)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/03/2012 15:33:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/03/2012 15:33:34)
Lista wiadomości