Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2012 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany:

 • Uchwała Nr XXIX/168/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r.  - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2012-rok-iv-kadencja.html?pid=3807

Uchwała Nr XIX/118/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ) oraz pkt 6, rozdziału III, Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 198, poz. 4530), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji:

 • Parafii p.w. Św. Jadwigi w Mądrem w wysokości 7.000 na remont i konserwację okien w kościele parafialnym Mądrem. Kontynuacja prac.
 • Parafii p.w. Św. Marcina w Śnieciskach w wysokości 7.000 na konserwację pokrycia dachu z gontów oraz oszalowania ścian kościoła. Zmycie pokrycia dachowego i oszalowania ścian, usunięcie zielonego nalotu z glonów i porostów, oczyszczenie odeskowania zewnętrznego ścian i pokrycia dachu gontów, impregnacja dachu kościoła środkiem Altaxin Q heban - trzykrotna, impregnacja odeskowania zewnętrznego ścian środkiem Altaxin Q palisander-dwukrotna. Kontynuacja prac.
 • Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku w wysokości 7.000 zł na kontynuację remontu południowej i północnej ściany zewnętrznej, wieńcowej nawy kościoła. Odczyszczenie i naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych, wieńcowych, wymiana odeskowania zewnętrznego z impregnacją bali wieńcowych ścian i odeskowania, wymiana okien. Kontynuacja prac.
 • Parafii p.w. Św. Niepokalanego Serca N.M.P. w Zaniemyślu w wysokości 7.000 zł na wymianę podłogi na emporach bocznych i emporze organowej kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Zaniemyślu. Rozebranie podłogi istniejącej. Impregnacja odsłoniętych belek konstrukcji nośnej preparatem Hylotox Q metoda smarowania -dwukrotna. Zamocowanie nowej podłogi z desek modrzewiowych na pióro i wpust. Wymiana belek przyściennych- empory boczne. Nowe belki z drewna modrzewiowego, strugane. Przekrój - zaokrąglone krawędzie - na wzór belek istniejących. Belki impregnowane przeciwbiologicznie preparatem Penetrin. Po wykonaniu stanu surowego szlifowanie i impregnacja całej powierzchni podłogi preparatem Altaxin do drewna.
 • Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym w wysokości 7.000 zł na wymianę drewnianej podłogi zabytkowego kościoła. rozebranie istniejącej podłogi i wykonanie nowej z drewna modrzewiowego z impregnacją legarów i desek podłogi. Kontynuacja prac.
 • Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Winnej Górze w wysokości 5.000 zł na renowację i konserwację okna witrażowego w nawie głównej kościoła. Kontynuacja prac.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 118/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.

            Zgodnie z uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada Powiatu Średzkiego.
Wnioskodawcy wymienieni w §1 powyższej uchwały, złożyli wnioski o udzielenie dotacji na rok 2012, które posiadają pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zarządu Powiatu Średzkiego.
Na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami) projekt niniejszej Uchwały  przesłano Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który  w terminie 14 dni nie przedstawił zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzta Fertała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/03/2012 15:27:33)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/03/2012 15:27:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/12/2012 09:48:39)
Lista wiadomości