Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
 

Uchwała Nr XVII/106/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c" ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego, wprowadza się następujące zmiany:

1.      tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zaciągnięcia w latach 2011-2012 długoterminowego kredytu bankowego",

2.      § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.285.724,- (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery   złote) na sfinansowanie następujących wydatków:

 • 1) „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" wkwocie 855.574 zł;
 • 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin na odcinku Zaniemyśl - Majdany" w kwocie 868.500 zł;
 • 3) „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną" wkwocie 192.650 zł;
 • 4) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby" w kwocie 20.000 zł
 • 5) „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego" w kwocie 65.000 zł,
 • 6) „ Zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ wŚrodzie Wlkp." - 45.000 zł,
 • 7) „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku
  w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcin, droga nr 3739P - Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735 - Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek" w kwocie 121.272 zł,
 • 8) „Zakup ciągnika na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 75.000 zł,
 • 9) „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp." w kwocie 29.000 zł,
 • 10) „Zakup oprogramowania księgowo - kadrowego QNT na platformie Windows" wkwocie 6.452 zł,
 • 11) „Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp." w kwocie 7.276 zł.

2. Kredyt, o którym mowa w ust.1 zaciągnięty zostanie w roku 2011 w kwocie 1.475.942 zł oraz w roku 2012 w kwocie 809.782 zł". 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/106/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.

W uchwale Nr IV/18/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Rada Powiatu postanowiła o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej oraz wydatki remontowe ogółem w kwocie 2.314.150 zł

W projekcie uchwały zmieniającej budżet powiatu na rok 2011 w odniesieniu do zadania „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków planowanych do zapłaty z kredytu bankowego o kwotę 28.426 zł,

- płatność za roboty budowlane w kwocie 809.782 zł ze środków pochodzących z kredytu bankowego przesunięto na rok 2012.

Jednocześnie, w planie budżetu na rok 2011 zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 838.208 zł.

Wydatki na realizację zadania „„Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" zostały uwzględnione w planie budżetu na rok 2012, dodatkowo kwota 809.782 zł  uwzględniona została w planie przychodów na rok 2012.

W związku z powyższym zmiany te wymagają uwzględnienia także w uchwale dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest prawnie i faktycznie uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (09/01/2012 07:37:26)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (09/01/2012 07:37:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (09/01/2012 07:37:26)
Lista wiadomości