Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XVII/99/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
 

Uchwała Nr XVII/99/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami) i art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 - ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej i zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia tych zadań, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 - ze zmianami), a polegających na zawieraniu w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologami, na prowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Środzie Wlkp. w 2012 roku

§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Średzkiego z Wojewodą Wielkopolskim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe i szczegółowy zakres przyjętych zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/99/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia  2011 roku

 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w imieniu Wojewody Wielkopolskiego zwrócił się pismem Nr SO.IV-2.6610-28/11 z dnia 14.12.2011 r. o podpisanie porozumienia w przedmiocie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami).
Przekazane zadania polegają na zawieraniu w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologami, na prowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Środzie Wlkp.

Wojewoda przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości 3.000,- zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z dyspozycją zawartą w  art. 12 pkt 8a cytowanej ustawy, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/01/2012 13:43:31)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/01/2012 13:43:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/01/2012 13:43:43)
Lista wiadomości