Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r.
 

Zmiany:

 

Uchwała Nr XIII/79/2011 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę udzielenia w roku 2012 z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok, w wysokości 100.000,-zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Powiat zabezpieczy odpowiednie środki na cel, o którym mowa w § 1, w budżecie na rok 2012. 

§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Wielkopolska. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/79/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych".

Pismem z dnia 22 września 2011 r. Burmistrz Gminy Środa Wielkopolska poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia do planu zadań inwestycyjnych na lata 2011-2014 nowego zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych". Jednocześnie w ww. piśmie Burmistrza zawarta była prośba o ujęcie w budżecie Powiatu Średzkiego na 2012 rok kwoty 100.000 zł jako pomoc finansową dla Gminy Środa Wielkopolska w celu wykonania dokumentacji technicznej tego zadania. Opracowanie dokumentacji technicznej planowanego przez Gminę Środa Wielkopolska zadania, powinno umożliwić jego realizację. Zadanie to w pewnym zakresie związane jest z drogami powiatowymi. Jego wykonanie, na podstawie opracowanej z udziałem pomocy finansowej Powiatu Średzkiego dokumentacji technicznej, usprawni dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne na drogach gminnych i powiatowych położonych wzdłuż planowanej obwodnicy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (05/10/2011 07:51:30)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (05/10/2011 07:51:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/03/2012 15:39:30)
Lista wiadomości