Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.
 

Uchwała Nr XI/65/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c" ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1. W uchwale Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego § 1 otrzymuje brzmienie:

„Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.314.150,- (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt  złotych) na sfinansowanie następujących wydatków:

 1. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" w kwocie 884.000zł;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin na odcinku Zaniemyśl - Majdany" w kwocie 868.500 zł;
 3. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną" w kwocie 192.650 zł;
 4.  „Budowa schodów przeciwpożarowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie" w kwocie 34.000 zł;
 5. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby" w kwocie 20.000 zł
 6. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego" -
  w kwocie 65.000 zł,
 7. „ Zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie Wlkp." - 25.000 zł,
 8. „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku
  w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcin, droga nr 3739P - Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735 - Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek" w kwocie 150.000 zł,
 9. „Zakup ciągnika na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 75.000 złotych.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/65/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego.

W uchwale Nr IV/18/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. Rada Powiatu postanowiła o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.314.150 zł, przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. 

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu średzkiego na 2011 rok, w planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

 • zmniejszeniu wydatków ze środków pochodzących z kredytu bankowego na realizację zadania „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej" o kwotę 478.000 zł,
 • zwiększeniu środków pochodzących z kredytu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin na odcinku Zaniemyśl - Majdany" o kwotę 83.000 zł,
 • zwiększeniu środków pochodzących z kredytu na realizację zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną" o kwotę 80.000 zł,
 • wprowadzeniu zadania „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego" -  w kwocie 65.000 zł,
 • wprowadzeniu zadania „Zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie Wlkp." w kwocie 25.000 zł,
 • wprowadzeniu zadania „Zakup ciągnika na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 75.000 zł.

Dodatkowo w zmianach do budżetu zaproponowano, aby wkład własny w kwocie 150.000 zł na realizację zadania „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 roku w miejscowościach: droga nr 3671P- Garby i Sulęcin, droga nr 3739P - Wolica Kozia, droga nr 3670P Nietrzanowo, droga nr 3735 - Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek" pokryty został ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

W związku z powyższym zmiany te wymagają uwzględnienia także w uchwale dotyczącej zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest prawnie i faktycznie uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (06/09/2011 13:50:53)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (06/09/2011 13:51:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (06/09/2011 13:52:17)
Lista wiadomości