Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r.
 

Uchwała  Nr X/62/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przeznaczyć do sprzedaży działkę położoną w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, zapisaną w księdze wieczystej KW 31576, oznaczoną w ewidencji gruntów:

  • - nr 2001/5 o powierzchni 0,0020 ha.

§ 2. Zwalnia z obowiązku zbycia opisanej w § 1 działki w drodze przetargu. Zbycie przedmiotowej działki nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej. Przedmiotowa działka zaznaczona jest na kserokopii mapy ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/ 62/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża

Pismem z dnia 21 kwietnia 2010 r.  Sp. z o. o. ENEA poinformowała Zarząd Powiatu Średzkiego, że zaakceptowała propozycję Zarządu, dotyczącą sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA części działki położonej w Środzie Wlkp. ul. Czerwonego Krzyża, oznaczonej po podziale nr 2001/5, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, w celu budowy na wydzielonej części stacji transformatorowej. W dniu 31 marca 2011 r. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Dyrektor SP ZOZ w sprawie umniejszenia wyposażenia SP ZOZ w Środzie Wlkp. o fragment działki nr 2001/1, oznaczonej po podziale nr 2001/5 o powierzchni 0,0020 ha. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Powiatu może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone m. in. na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. Wydzielona działka o powierzchni 20 m2 zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator sp. z o. o., z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej, która zgodnie z zapisami art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi budowę urządzenia infrastruktury technicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (05/07/2011 09:43:42)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (05/07/2011 09:48:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (05/07/2011 09:48:27)
Lista wiadomości