Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 

 

Uchwała Nr VII/45/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok, zmienioną uchwałą nr 31/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 roku, uchwałą nr VI/33/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011, uchwałą nr 70/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r., uchwałą nr 71/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę 64.200,-
do kwoty  51.269.931,-      

zwiększa się dochody bieżące

o kwotę  64.200,-
do kwoty  36.617.373,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 5)

zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska, w tym

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę  34.750,-
do kwoty 395.950,-

3. w § 2 ust. 1

zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę  64.200,-
do kwoty   54.285.799,-

zmniejsza się wydatki bieżące

o kwotę 50.000,-
do kwoty  36.654.164,-

zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 114.200,-
do kwoty 17.631.635,-

4. w § 2 ust 2 pkt 5)

zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony

środowiska i gospodarki wodnej

o kwotę 53.986,-
do kwoty 754.756,-

5. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 9a, 9b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała


Załączniki:

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 2.1 - do pobrania
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4a - do pobrania
- załącznik nr 4b - do pobrania

 

Uzasadnienie
do uchwały VII/45/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 kwietnia 2011r.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 64.200,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie dochodów
w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 w związku z uzyskaniem wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20.000,- oraz z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdów na drogach powiatowych w kwocie 9.450,-.

STAROSTWIE POWIATOWYM

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu w rozdziale 90019 o wpływy uzyskiwane
z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.750,-. 

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 64.200,-

1. Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie wydatków w STAROSTWIE POWIATOWYM.

W rozdziale 80130 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." o kwotę 64.200,-.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000,- z planu wydatków bieżących (rozdział 01008 § 4300) do planu wydatków majątkowych
(rozdział 80130 § 6050) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 3 - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2011".

2. W załączniku nr 4b - „Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" dokonuje się:

- zwiększenia wydatków w rozdziale 80130 o kwotę 84.750,- z przeznaczeniem  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." (w tym: kwota 34.750,- pochodzi z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, 50.000,- stanowi przeniesienie z rozdziału 01008 § 4300).

- ujęcia w niniejszym załączniku całości wydatków zaplanowanych w budżecie
w rozdziale 02002 przeznaczonych na nadzór nad lasami.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/05/2011 13:26:14)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/05/2011 13:26:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/05/2011 13:27:09)
Lista wiadomości