Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r.

 

Uchwała Nr VI/32/2011 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 29 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/14/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2024".

2. w § 1 pkt 1 wymieniony załącznik nr 1 - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF", otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 wymieniony załącznik nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013", otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/32/2011
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia  29 marca 2011r.

 

Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w uchwale zmieniającej budżet Powiatu na 2011r.

Zmiany te, w zakresie odnoszącym się do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczą:

  • zmniejszenia planu dochodów na rok 2011r.
  • zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianach w planie wydatków,
  • zwiększenia wielkości wolnych środków zaangażowanych w budżecie Powiatu.

Ponadto w WPF uwzględniono wynikające z zamknięcia roku 2010 wielkości:

  • dochodów, w tym dochodów bieżących oraz dochodów ze sprzedaży majątku,
  • wydatków bieżących,
  • przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowych w kwocie niższej aniżeli planowana na III kwartał roku 2010.

 

Uwzględnienie danych, o których mowa powyżej, powoduje zmniejszenie kwoty długu w roku 2011 oraz latach następnych, a co za tym idzie skrócenie okresu na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania o 1 rok.

W związku z powyższym Prognoza, w części dotyczącej prognozy kwoty długu, opracowana została na okres od 2011 do 2024 roku.

Powyższe wpływa także na wielkość wydatków na obsługę zadłużenia (spłatę odsetek) oraz wielkość wydatków bieżących.

Ponadto w zał. Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2013 uwzględniono projekt realizowany w partnerstwie z powiatem jarocińskim „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski". Projekt realizowany będzie w latach 2011- 2013, a nakłady Powiatu Średzkiego na jego realizację wynoszą 36.000 zł.

Wprowadzono także zmiany dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - na podstawie danych przekazanych z jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (07/04/2011 13:19:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (07/04/2011 14:27:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (08/09/2011 13:33:08)
Lista wiadomości