Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2011 rok - IV kadencja

Lista wiadomości
Uchwała Nr XVII/106/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XVII/105/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024. Uchwała Nr XVII/103/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.04.00-30-068/11, pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty. Uchwała Nr XVII/102/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3727P - ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XVII/101/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr XVII/100/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 Uchwała Nr XVII/99/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XVII/98/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" Uchwała Nr XVI/97/2011 Rada Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XVI/96/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2012 rok Uchwała Nr XVI/95/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025 Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XV/93/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania zmiany do wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 roku. Uchwała Nr XV/91/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. uchylająca Uchwałę Nr VIII/26/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego z przeznaczeniem na roczną nagrodę dla uczniów szkół. Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.". Uchwała Nr XV/89/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XV/ 88/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr XV/87/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012. Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XIV/ 80/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011. Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia w roku 2012 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych". Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Rzemieślniczej w Środzie Wielkopolskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe)". Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIII/ 75/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIII /74/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011. Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024 Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-065/11, pn. „Wiedza i umiejętności droga do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej", podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli i umiejętności praktyczne uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., ... Uchwała Nr XI/ 69/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl. Uchwała Nr XI/ 67/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Średzkiego o dofinansowanie w 2011 r. kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „EUROPEJSKA KADRA" dla Poddziałania 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2011Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 siepnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024. Uchwała Nr X/62/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża. Uchwała Nr X/61/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr X/60/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl. Uchwała Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr X/58/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr IX /57/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury. Uchwała Nr IX/ 56/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020. Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011. Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Powiat Średzki spółki kapitałowej pod nazwą Średzka Kolej Powiatowa. Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów. Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 roku. Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja br. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2024. Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr VII / 46 / 2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. wyrażająca opinię o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie. Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr VI/ 42/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2011. Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. uchylająca Uchwałę Nr XXIX/203/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi". Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu. Uchwała Nr VI/ 39/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna Uchwała Nr VI/ 37 /2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku". Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011. Uchwała Nr VI/ 35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025. Uchwała Nr V/ 31/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..................... - zamieszkałego w ................................., z dnia 11 stycznia 2011 r. na działanie Starosty Średzkiego. Uchwała Nr V/ 30/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. Uchwała Nr V/28/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015. Uchwała Nr V/27/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 Uchwała Nr V/26/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr V/25/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr V/24/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015". Uchwała Nr V/23/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr IV/19/ 2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.