Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2010 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XLIII/258/2010 Rady Powiatu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XLIII /257/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.". Uchwała Nr XLIII/256/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010. Uchwała Nr XLIII/254/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLIII/253/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok Uchwała Nr XLII/252/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Uchwała Nr XLII/251/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Uchwała Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała Nr XLII/249/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź. Uchwała Nr XLII/248/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010. Uchwała Nr XLII/247/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp Uchwała Nr XLII/246/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XLII/245/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Uchwała Nr XLII/244/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLII/243/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XLII/242/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury. Uchwała Nr XLI/238/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr XL/237/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XL/236/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała NR XL/235/ 2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej. Uchwała Nr XL/234/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010. UCHWAŁA Nr XXXIX/233/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby. UCHWAŁA Nr XXXIX/232/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010. Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna. Uchwała Nr XXXIX/230/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2. Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXIX/228/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową UCHWAŁA Nr XXXIX/227/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXXIX/226/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr XXXIX/225/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. Uchwała Nr XXXVIII/224/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej". Uchwała Nr XXXVIII/223/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto. Uchwała Nr XXXVIII/222/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Uchwała Nr XXXVIII/221/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010. Uchwała Nr XXXVIII/220/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032" Uchwała Nr XXXVIII /219/ 2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej. UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa. Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu. Uchwała Nr XXXVIII/216/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXVIII/215/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr XXXVIII/214/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XXXVIII/213/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Uchwała Nr XXXVIII/212/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr XXXVII /210/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego. Uchwała Nr XXXVII/209/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr XXXVII/207/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.