Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2009 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XXXVI/205/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr XXXV/204/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XXXV/203/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr XXXV/202/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009. Uchwała Nr XXXV/201/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok". Uchwała Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXXV/198/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXV/197/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXV/196/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Radgoszcz na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź na przełomie czerwca i lipca 2009 roku. Uchwała Nr XXXV/195/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXXIV/194/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr XXXIV/193/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy, Odcinek Solec - droga krajowa nr 11 (etap I Krzykosy - droga krajowa nr 11)" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Uchwała Nr XXXIV/191/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę. Uchwała Nr XXXIV/190/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXIV/189/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXXIV/188/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXIV/187/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXXIII/186/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Uchwała Nr XXXII/185/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXII/184/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą „ Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem - Września". Uchwała Nr XXXII/183/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXXII/182/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r. Uchwała Nr XXXII/181/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr XXXII/180/09 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XXXII/179/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXXI/178/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ... Uchwała Nr XXX/177/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w nieruchomość. Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXX /172/ 2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie. Uchwała Nr XXX/171/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXIX/169/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXIX/168/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Uchwała Nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XXVIII/164/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład: Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie. Uchwała Nr XXVIII/163/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015". Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego. Uchwała Nr XXVIII/160/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXVIII/159/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Uchwała NR XXVII/158/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr XXVII/157/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Uchwała Nr XXVII/156/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 Uchwała Nr XXVII/155/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XXVII/154/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XXVI/152/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok. Uchwała Nr XXVI/151/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.