Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XVI/95/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XVI/95/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 7 oraz art. 117 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami)  u c h w a l a  się, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XIV/85/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2004 dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. do wysokości 98% ogółu kosztów osobowych i rzeczowych w przeliczeniu na jednego ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. odbywającego w Gospodarstwie Pomocniczym praktyczną naukę zawodu w kwocie 2.591 zł".
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
     Przewodnicząca Rady
     /-/ Małgorzata Fertała
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 do Uchwały Nr XVI/95/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
 
Niniejszą uchwałą ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp..
 
Koszt kształcenia praktycznego ustala się w wysokości 98% kwoty standardowej podziału subwencji na jednego ucznia tj. 2.591,3594 (koszt standardowy wg metryczki MEN na 2004 rok na jednego ucznia wynosi 2.644,2443 x 98% = 2.591,3594 minus 396,- stawka ustalona Uchwałą Nr XIV/85/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 roku co daje stawkę = 2.195,3594).
 
Praktyczną naukę zawodu będzie odbywało 97 uczniów.
 
Po przeliczeniu stawki dotacji na uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne w Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie, dotacja w bieżącym roku wynosić będzie 250.950,- (97 x 2.591,3594 = 251.361,86 - 38.000,- = 213.361,86 ~212.950,-)
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (01/07/2004 09:53:29)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (13/06/2008 07:31:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (13/06/2008 07:31:49)
Lista wiadomości