Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/113/2004 z dnia 21 października 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/113/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 października 2004 roku
 
 
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 
 
 
         Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) i art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
       § 1. Uchyla się uchwałę Nr XVII/103/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 
 
        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego
(-) Małgorzata Fertała
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/113/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 października 2004 roku
 
 
uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i  trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 
 
                Wypełniając obowiązek ustawowy, wynikający z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845), Rada Powiatu Średzkiego w dniu 16 września 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Organ nadzoru, jakim jest w zakresie uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady powiatu, Wojewoda Wielkopolski sugeruje, iż przedmiot uregulowany wyżej wymienioną uchwałą winien znaleźć się w przyjętym przez radę regulaminie wynagradzania nauczycieli, uchwalanym, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), odrębnie na każdy rok.
Prace nad projektem regulaminu wynagradzania nauczycieli już trwają, ale jego uchwalenie przez Radę Powiatu Średzkiego, ze względów proceduralnych, będzie możliwe dopiero pod koniec 2004 r..
              W przyjętym wówczas przez radę powiatu regulaminie wynagradzania znajdą się, zgodnie z sugestią Wojewody Wielkopolskiego, odpowiednie zapisy ustalające kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, które regulowała uchylana uchwała.     
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (04/11/2004 10:52:38)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (05/11/2004 10:49:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (05/11/2004 10:49:06)
Lista wiadomości