Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XV/88/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
  
 
UCHWAŁA NR XV/88/ 2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 maja 2004 r.
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            §1. Uchwala się na 2004 rok program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
           
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                               PRZEWODNICZĄCY RADY
                                /-/ mgr Małgorzta Fertała
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały NR XV/88/ 2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 maja 2004 r.
 
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
 
         Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi - odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej - działalność pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
            Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
Zgodnie z art. 5, ust. 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
            30 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie Powiatu Średzkiego, w trakcie którego przedstawiono i uzgodniono przedmiotowy program.    
            Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (01/06/2004 07:44:40)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (01/06/2004 08:33:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (01/06/2004 08:33:50)
Lista wiadomości