Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XIII/76/2004 z dnia 25 marca 2004 r.
 
Uchwała Nr XIII/76/2004
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 25 marca 2004r.
 
 
w sprawie powołania Powiatowej Rady Edukacji.
 
 
         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 48, 49 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
      § 1. Powołuje się Powiatową Radę Edukacji, zwaną dalej Radą.
 
      § 2. Siedzibą Rady jest Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. przy ul. Daszyńskiego 5.
 
      § 3. Do zadań Rady należy:
1)    zgłaszanie potrzeb oświatowych w powiecie oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania,
2)    opiniowanie budżetu Powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę,
3)    opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek oświatowych,
4)    opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących oświaty,
5)    wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków mających na celu dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz w innych sprawach  dotyczących oświaty.
 
      § 4. W skład Rady wchodzą:
a)    po jednym przedstawicielu delegowanym przez Radę Rodziców każdej szkoły, której organem prowadzącym jest Powiat Średzki,
b)  po jednym przedstawicielu:
-    Rady Powiatu Średzkiego,
-    Rady Miejskiej w Środzie Wlkp.,
-    Rady Gminy Dominowo,
-    Rady Gminy Krzykosy,
-    Rady Gminy   Nowe Miasto nad Wartą,
-    Rady Gminy  Zaniemyśl,
 
      W pracach Rady uczestniczyć mogą osoby nie będące jej członkami, a których obecność będzie wskazana przy omawianiu określonych spraw.
 
      § 5. Regulamin działania Rady określa załącznik nr 1 do uchwały.
 
      § 6. Kadencja Rady wygasa równocześnie z kadencją Rady Powiatu.
 
      § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
      § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                      PRZEWODNICZĄCY RADY
                                      /-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/76/2004
Rady Powiatu Średzkiego
 
 
 w sprawie powołania Powiatowej Rady Edukacji.
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) o systemie oświaty, Rada Powiatu może powołać radę oświatową, wyposażoną w kompetencje określone w ust. 2 tego artykułu. Na podstawie art. 49 do zadań Rady Powiatu należy ustalenie składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania tej rady.
         Dotychczas w Powiecie Średzkim nie było struktury organizacyjnej, która mogłaby przedstawiać potrzeby edukacyjne środowisk związanych ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i samorządów lokalnych prowadzących gimnazja, których absolwenci kontynuują naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki oraz kształtować politykę edukacyjną gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Rada złożona z przedstawicieli tych środowisk będzie:
1.    Opiniować wydatki na oświatę, kształt sieci szkolnej i projekty prawa miejscowego dotyczące oświaty.
2. Zgłaszać i formułować wnioski w sprawach dotyczących edukacji.
Stanowisko środowisk wchodzących w skład Rady Edukacji będzie cenną wskazówką dla Rady Powiatu, przy podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji w powiecie.
         W związku z tym powołanie Rady jest jak najbardziej celowe i uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (09/04/2004 09:05:05)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (09/04/2004 09:05:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (09/04/2004 09:05:05)
Lista wiadomości