Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XIII/77/2004 z dnia 25 marca 2004 r.
 
 
Uchwała Nr XIII/77/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 marca 2004 roku
 
 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
         Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.Określa się zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  PRZEWODNICZĄCY RADY
   /-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/77/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 marca 2004 roku
 
 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
           Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei ust. 1 art. 35 a cytowanej ustawy wymienia zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które mogą być finansowane z przyznanych środków Funduszu. Powiat Średzki na zadania określone wyżej wymienioną ustawą otrzymał środki w wysokości 804.144,00zł. Załącznik do uchwały określający zadania, które planuje się zrealizować w roku 2004 uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego.
               W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (09/04/2004 09:10:17)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (09/04/2004 09:10:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (09/04/2004 09:10:17)
Lista wiadomości