Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XX/142/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji studium wykonalności projektu: "Wielkopolska platforma usług publicznych on line" oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie ... Uchwała Nr XX/141/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XX/140/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz ... Uchwała Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego. Uchwała Nr XX/138/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XX/137/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XX/136/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Krzykosy na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2005 roku. Uchwała Nr XX/135/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej. Uchwała Nr XX/134/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowe Miasto n/Wartą w 2005 roku i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Nowe Miasto n/Wartą. Uchwała Nr XX/133/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XX/132/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok. Uchwała Nr XIX/131/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego". Uchwała Nr XIX/130/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Środzie Wlkp." Uchwała Nr XIX/129/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uchwała Nr XIX/128/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIX/127/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XIX/126/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Średzkiego do składu Powiatowej Rady Edukacji. Uchwała Nr XIX/125/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XIX/124/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, ... Uchwała Nr XIX/123/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr XIX/122/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Średzki z Miastem Poznań dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie. Uchwała Nr XIX/121/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2005 roku i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Zaniemyśl. Uchwała Nr XIX/120/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Dominowo i Gminy Środa Wlkp. na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2005 roku. Uchwała Nr XVIII/119/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok Uchwała Nr XVIII/118/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr XVIII/117/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej. Uchwała Nr XVIII/116/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Nowe Miasto n/Wartą i Gminy Zaniemyśl na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2005 roku. Uchwała Nr XVIII/115/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniająca uchwały w sprawach regulujących przyjęcie środków finansowych na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2004 roku. Uchwała Nr XVIII/114/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a miastem Prostějov w Czechach. Uchwała Nr XVIII/113/2004 z dnia 21 października 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Uchwała Nr XVIII/112/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005. Uchwała Nr XVIII/111/2004 z dnia 21 października 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVIII/110/ 2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005". Uchwała Nr XVIII/109/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVIII/108/2004 z dnia 21 października 2004 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XVIII/107/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVII/106/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XVII/105/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. Uchwała Nr XVII/104/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Uchwała Nr XVII/103/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Uchwała Nr XVII/102/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr XVII/101/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVII/100/2004 z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XVII/99/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a miastem Prostějov w Czechach. Uchwała Nr XVII/98/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata - 2004 - 2007". Uchwała Nr XVI/97/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XVI/96/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVI/95/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XVI/94/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań. Uchwała Nr XVI/93/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XV/92/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji przedsięwzięć dotyczących podniesienia jakości usług zdrowotnych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XV/91/2004 z dnia 20 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XV/90/2004 z dnia 20 maja 2004r. w sprawie nadania statutów: Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XV/89/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetów Gminy Dominowo oraz Gminy Środa Wlkp. Uchwała Nr XV/88/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004. Uchwała Nr XV/87/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr XIV/86/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XIV/85/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIV/84/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2004 roku i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Zaniemyśl. Uchwała Nr XIV/83/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr XIV/82/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2003 rok. Uchwała Nr XIII/81/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Średzki w technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych oraz ... Uchwała Nr XIII/80/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2004 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr XIII/79/2004 z dnia 25 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XIII/78/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIII/77/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XIII/76/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Edukacji. Uchwała Nr XIII/75/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XIII/74/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XIII/73/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Średzki innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej mierze porozumień. Uchwała Nr XIII/72/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Krzykosy, Gminy Nowe Miasto n/Wartą, Gminy Środa Wlkp. i Gminy Zaniemyśl na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2004 roku. Uchwała Nr XII/71/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XII/70/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr XII/69/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Uchwała Nr XII/68/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr XII/67/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie nie uwzględnienia skargi na uchwałę Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr XII/66/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.