Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2003 rok

Uchwały - 2003 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr XI/65/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr XI/64/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. UCHWAŁA NR XI/63/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała Nr XI/62/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała Nr XI/61/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr XI/60/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Uchwała Nr XI/59/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego Uchwała Nr XI/58/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok. Uchwała Nr XI/57/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr X/56/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr X/55/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała Nr X/54/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr X/53/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Uchwała Nr X/52/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr IX/51/2003 z dnia 21 października 2003r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Uchwała Nr IX/50/2003 z dnia 21 października 2003r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr IX/49/2003 z dnia 21 października 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr IX/48/2003 z dnia 21 października 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Uchwała Nr IX/47/2003 z dnia 21 października 2003r. w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr IX/46/2003 z dnia 21 października 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała Nr IX/45/2003 z dnia 21 października 2003r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr VIII/44/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr VII/43/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr VII/42/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr VII/41/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych Uchwała Nr VII/40/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach. Uchwała Nr VII/39/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. Uchwała Nr VI/38/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo Uchwała Nr VI/37/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr VI/36/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac Uchwała Nr VI/35/20003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr V/34/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr V/33/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr V/32/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok Uchwała Nr IV/31/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr IV/30/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń Uchwała Nr IV/29/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr IV/28/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr IV/27/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego Uchwała Nr IV/26/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich Uchwała Nr III/25/2003 z dnia 13.02.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r. Uchwała Nr III/24/2003 z dnia 13.02.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli... Uchwała Nr III/23/2003 z dnia 13.02.2003r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych