Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwała Nr LXVI/549/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 października 2018 r. poz. 8092

Uchwała Nr LXVI/549/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2018 roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. poz. 1566 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Ustala się „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Traci moc uchwała nr LIV/304/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.             

§ 4. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania pomocy de minimis obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik


Załącznikdo uchwały:
  • Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania - do pobrania (plik pdf) + załącznik (plik doc).
                  
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/ 549 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia  17 października 2018 roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.  

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Zgodnie z art. 443 ust. 2-6 ustawy Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie  inwestycji. Pomoc finansowa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362) projekt niniejszej uchwały pismem z dnia 28.09.2018 r. znak: OS.6343.7.2018 został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na terenie powiatu średzkiego działa 8 spółek wodnych, z których 7 zrzeszonych jest w Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. Dofinansowanie spółek wodnych ze środków budżetu powiatu pozwoli na zwiększenie zakresu planowanych do wykonania prac konserwacyjnych w obrębie urządzeń melioracji wodnych, a tym samym przyczyni się do uregulowania stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Ponadto traci moc uchwała nr LIV/304/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, ponieważ z dniem 1 stycznia 2018 r. straciła moc ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.            
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/10/2018 13:37:05)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/10/2018 13:37:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/10/2018 13:37:44)
Lista wiadomości