Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwała Nr XXXI/218/2016 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 27 września 2016 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 3 października 2016 r. pod poz. 5721
Uchwała Nr XXXI/218/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2016 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2017 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi leżącej na obszarze powiatu średzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zależności od rodzaju pojazdu: 1) rower lub motorower - 110 zł; 2) motocykl - 218 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 476 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 594 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 841 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 239 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 508 zł.   

§ 2. Ustala się wysokość opłat brutto za każdą dobę parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym usuniętego na koszt właściciela z drogi leżącej na obszarze powiatu średzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zależności od rodzaju pojazdu:
a) rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 19 zł;
b) motocykl - za każdą dobę przechowywania - 26 zł;
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania - 39 zł;
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 51 zł;
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 73 zł;
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania - 133 zł;
g) pojazd przewożący materiał niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania - 196 zł.  

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia w zależności od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - 55 zł;
2) motocykl - 109 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 238 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 297 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 421 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 620 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 754 zł.  


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.    


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.  Przewodniczący Rady
/-/Ewa Kusik                                                    Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/ 218 /2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 września 2016 roku 


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2017  

Zgodnie z art. 130a ust. 5c, 5f i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami) zadanie usuwania pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 w/w ustawy należy do zadań własnych powiatu, a w kompetencji rady powiatu jest coroczne ustalanie w drodze uchwały wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustawodawca w art. 130a ust. 6a określił progi stawek opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz zróżnicował kategorie pojazdów podlegających tym opłatom. Jednocześnie ustawodawca upoważnił Ministra Finansów do obwieszczania obowiązujących w każdym roku kalendarzowym maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Wypełniając delegację ustawową Minister Finansów obwieszczeniem z 28 lipca 2016r. ogłosił w Monitorze Polskim pod poz. 778 maksymalne stawki opłat obowiązujące w 2017 roku. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały ustalającej przedmiotowe opłaty na rok 2017 jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/09/2016 15:11:42)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (30/09/2016 15:13:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/10/2016 12:14:31)
Lista wiadomości